Poverty in Sub-Saharan Africa : the case of Sudan

Tomasz Michałowski

Abstract

The main objective of this paper is to present poverty in Sudan in its various dimensions. The paper consists of three sections, not counting the introduction and conclusions. In the first section, Sudan's economy is described. In the second section, changing approaches to defining poverty are presented. The last section contains the analysis of various dimensions and main determinants of poverty in Sudan. The author uses mainly descriptive and statistical methods of analysis. The paper is based mostly on literature studies and the latest available statistics provided mainly by various international organizations. The author concludes that determinants of poverty in Sudan do not differ significantly from the determinants of this phenomenon in other countries of Sub-Saharan Africa. Post-secession Sudan needs to adopt economic and development policies which would put its economy on the sustainable growth path. Internal conflict resolution and national reconciliation are the key issues and should be the starting point towards reducing poverty in the country.
Author Tomasz Michałowski (FE / IIB)
Tomasz Michałowski,,
- Institute of International Business
Other language title versionsUbóstwo w Afryce Subsaharyjskiej : przykład Sudanu
Journal seriesInternational Business and Global Economy, ISSN 2300-6102, e-ISSN 2353-9496, (B 10 pkt)
Issue year2016
No35/1
Pages183-196
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishubóstwo, Afryka Subsaharyjska, Sudan
Keywords in Englishpoverty, Sub-Saharan Africa, Sudan
Abstract in PolishGłównym celem opracowania jest analiza ubóstwa w Sudanie w jego różnych wymiarach. Praca składa się z trzech części, nie licząc wstępu i zakończenia. W pierwszej części opisano gospodarkę Sudanu. W drugiej przedstawiono zmieniające się podejścia do definiowania ubóstwa. Ostatnia część zawiera analizę różnych wymiarów i głównych przyczyn ubóstwa w Sudanie. Autor wykorzystuje przede wszystkim opisowe i statystyczne metody analizy. W pracy opiera się głównie na badaniach literaturowych oraz najnowszych dostępnych danych statystycznych dostarczonych w większości przez różne organizacje międzynarodowe. W części końcowej autor stwierdza, że determinanty ubóstwa w Sudanie nie różnią się znacząco od przyczyn tego zjawiska w innych krajach Afryki Subsaharyjskiej. Po secesji Sudanu Południowego Sudan musi realizować politykę gospodarczą i rozwojową, która pozwoli gospodarce znaleźć się na ścieżce zrównoważonego wzrostu. Rozwiązanie konfliktów wewnętrznych i pojednanie narodowe są zagadnieniem kluczowym i powinny być punktem wyjścia na drodze do ograniczenia ubóstwa w tym kraju.
DOIDOI:10.4467/23539496IB.16.014.5595
URL http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=2056
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back