Barriers for service providers in the EU internal market

Joanna Stefaniak

Abstract

The free provision of services in the European Internal Market is still being prevented from coming into fruition by serious obstacles. The crucial step to the elimination of bar-riers and liberalization of market access for service providers was to be the implementa-tion of the Services Directive in 2009. However, the provision of services across the EU is still subject to restrictions stemming mostly from differences in the Member States’ na-tional regulations and, therefore, service providers cannot exploit the potential of the EU Internal Market to the full extent. The aim of the paper is to identify barriers preventing service providers from free access to the European Internal Market and to present the most important ones. The paper is based on an analysis of the literature, especially of documents and reports of the EU institutions and other European research bodies. The obstacles facing service providers in the European Internal Market are mainly of a regulatory nature. The most significant ones include differences in legislation and a lack of initiative to simplify it, problems with access to information, differences in the recog-nition of qualifications resulting in restrictions on access to service activities, divergent and disproportionate regulations of service professions and, last but not least, problems with civil liability insurance for service providers.
Author Joanna Stefaniak (FE / RCEI)
Joanna Stefaniak,,
- Research Centre on European Integration
Other language title versionsBariery dla funkcjonowania usługodawców na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej
Journal seriesWspółczesna Gospodarka, ISSN 2082-677X, (B 9 pkt)
Issue year2018
Vol9
No1
Pages1-10
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishusługi, rynek wewnętrzny, bariery, Unia Europejska
Abstract in PolishRealizacja swobody świadczenia usług na unijnym rynku wewnętrznym ciągle doświadcza wielu utrudnień. Momentem przełomowym w procesie likwidacji barier i liberalizacji dostępu do rynków dla usługodawców miało być wdrożenie dyrektywy usługowej w 2009 roku. Jednak świadczenie usług podlega nadal ograniczeniom wynikającym ze zróżnicowania regulacji krajowych w Państwach Członkowskich, w wyniku czego usługodawcy nie mogą w pełni wykorzystać potencjału jednolitego rynku unijnego. Celem artykułu jest identyfikacja barier utrudniających usługodawcom świadczenie usług na obszarze UE oraz przedstawienie najistotniejszych z nich. W pracy oparto się na analizie literatury przedmiotu, a zwłaszcza dokumentów i raportów instytucji unijnych i innych europejskich instytucji badawczych. Utrudnienia w dostępie do rynków usług państw członkowskich UE są przede wszystkim natury regulacyjnej. Do najistotniejszych należy zaliczyć: zróżnicowane prawodawstwo i brak wyraźnego uproszczenia prawa, problemy z dostępem do informacji, różnice dotyczące uznawania kwalifikacji i wynikające stąd ograniczenia w dostępie do wykonywania działalności usługowej, rozbieżne, niewłaściwe i nieproporcjonalne regulacje zawodów usługowych, a także rozbieżności oraz brak przejrzystości i wzajemnego uznawania w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
DOIDOI:10.26881/wg.2018.1.01
URL http://www.wspolczesnagospodarka.pl/wp-content/uploads/2018/03/1-J-Stefaniak-WG-1-2018-GG.pdf
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back