Związek klarowności ja z formalną charakterystyką działań celowych oraz cechami osobowości

Magdalena Błażek , Tomasz Besta , Maria Kaźmierczak

Abstract

The article presents the short version of Self-Concept Clarity scale (SCC) developed by Campbell and colleagues (1996). The SCC scale measures structural aspect of the self, namely the extent to which self-beliefs are clearly defined, and stable. The scale consists of 12 questions, and the higher the score the more clear and stable are person’s beliefs about themselves, regardless of their content. The article presents three empirical studies, in which 519 people, including 329 women, participated. In all three studies the Polish adaptation of SCC developed by Blazek, Besta, and Kazmierczak in 2011, and the Rosenberg’s SES (2008) were used. In the first study, the formal aspects of the goal oriented activity was also measured using WKP Questionnaire developed by Blazek, Kadzikowska-Wrzosek and Baryla (Blazek, Kadzikowska-Wrzosek, 2002). In the second study a scale of efficacy and of community developed by Wojciszke and Szlendak (2010) was used, and in the third study PLP developed by Szarota (1995) to measure personality traits. The results obtained in all three studies indicate that SCC has a high rate of reliability. The results are consistent with the theoretical assumptions and the results of existing empirical studies. The tool can therefore be considered as useful for measuring the clarity of self-knowledge.
Author Magdalena Błażek (FSS / IPsych / DPPFP)
Magdalena Błażek,,
- Division of Personality Psychology and Forensic Psychology
, Tomasz Besta (FSS / IPsych / DPPFP)
Tomasz Besta,,
- Division of Personality Psychology and Forensic Psychology
, Maria Kaźmierczak (FSS / IPsych / DRFQL)
Maria Kaźmierczak,,
- Division of Research on Family and Quality of Life
Other language title versionsSelf-concept clarity, characteristics of the goal oriented activity, and personality traits
Journal seriesPolskie Forum Psychologiczne, [Polish Psychological Forum, POLSKIE FORUM PSYCHOLOGICZNE], ISSN 1642-1043, e-ISSN 2449-6871, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol24
No3
Pages292-307
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishklarowność Ja, samoocena, aktywność zorientowana na cele, osobowość
Keywords in Englishself-concept clarity, self-esteem, goal oriented activity, personality
Abstract in PolishArtykuł poświęcony jest prezentacji narzędzia badawczego do pomiaru stopnia klarowności Ja opracowanego przez Campbell i in. (1996). Skala SCC składa się z 12 pytań. Im wyższy wynik uzyskuje osoba badana, tym bardziej jasne i stabilne są jej przekonania na temat siebie, niezależnie od ich treści. W artykule zaprezentowano trzy badania empiryczne, w których łącznie udział wzięło 519 osób, w tym 329 kobiet. We wszystkich badaniach wykorzystano SCC w polskiej adaptacji Błażek, Besty i Kaźmierczak z 2011 roku oraz SES Rosenberga (2008). W badaniu pierwszym wykorzystany został ponadto pomiar formalnych aspektów działań ukierunkowanych na cele przy użyciu Kwestionariusza Upodobań WKP Błażek, Kadzikowskiej-Wrzosek i Baryły (Błażek, Kadzikowska-Wrzosek, 2002). W badaniu drugim wykorzystano skalę sprawczości i wspólnotowości Wojciszke i Szlendaka (2010), a w badaniu trzecim PLP Szaroty (1995). Uzyskane we wszystkich trzech badaniach wyniki wskazują na wysoki wskaźnik rzetelności skali SCC oraz zgodne z teoretycznymi założeniami, a także dotychczasowymi wynikami badań empirycznych korelacje z badanymi zmiennymi. Narzędzie można zatem uznać za przydatne do pomiaru strukturalnego aspektu Ja, jakim jest klarowność samowiedzy.
DOIDOI:10.14656/PFP20190302
Languagepl polski
LicenseRepository; published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
File
Blazek_Magdalena_Zwiazek_klarownosci_ja_z_formalna_charakterystyka_dzialan_celowych_oraz_cechami_osobowosci_2019.pdf 333.53 KB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
LicencjaUtwór jest udostępniany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?