Wielowymiarowość sprawozdawczości zakładów ubezpieczeń (prawo bilansowe, wypłacalność II, BION, GUS)

Ewa Spigarska

Abstract

Insurance companies as financial institutions draw up reports for many users. The primary responsibility of insurance companies is to prepare reports for the purpose of the accounting law, the scope of which is a direct result of the Accounting Act and International Financial Reporting Standards. Significant changes in this area should be expected after the implementation of IFRS 4 Phase II “Insurance Contracts” and IFRS 9 “Financial Instruments”. In connection with the implementation of the “Solvency II” directive, insurance companies must also prepare reports on their solvency and publicly disclose them. These issues constitute the third pillar of the directive and are necessary to carry out the assessment of the management systems in force in a company by the supervisory authority. The information provided to the supervisory authority by the insurance company must meet the criteria of availability, completeness, comparability and relevance as well as credibility and intelligibility. In addition the supervisory authority under the “Supervisory Review and Evaluation Process” (SREP) on the basis of available information, performs a risk assessment in the company and a quality assessment of the risk management process of the institution. This often requires the fulfilment of additional questionnaires or surveys. Another institution which requires the preparation of appropriate reporting is the Central Statistical Office. Regardless of that insurance companies, from the point of view of the tax law are required to draw up relevant tax returns (CIT, VAT) and forward certain sheets (e.g. in the area of transfer pricing). Therefore, the aim of this article is to analyse the preparation of various reports, and to indicate the requirement challenges for insurance companies.
Author Ewa Spigarska (FM / DA / FAU)
Ewa Spigarska,,
- Financial Accounting Unit
Other language title versionsThe multidimensionality of reporting in insurance companies (balance sheet law, solvency II, SREP, CSO)
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2018
Vol6
No7
Pages63-81
Publication size in sheets0.9
Keywords in Polishsprawozdawczość, prawo bilansowe, prawo podatkowe, ryzyko, wypłacalność
Keywords in Englishreporting, balance sheet law, tax law, risk, solvency
Abstract in PolishZakłady ubezpieczeń, jako instytucje finansowe, sporządzają różnorodne sprawozdania dla wielu użytkowników. W związku z tym celem artykułu jest analiza sporządzania różnych sprawozdań i wskazanie, jakie wymagania stoją w tym zakresie przed zakładami ubezpieczeń. Podstawowym obowiązkiem zakładów jest sporządzanie sprawozdań dla potrzeb prawa bilansowego, których zakres wynika bezpośrednio z Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Istotnych zmian w tym zakresie należy się spodziewać po wprowadzeniu w życie MSSF 4 faza II „Umowy ubezpieczeniowe” i MSSF 9 „Instrumenty finansowe”. W związku z wprowadzeniem w życie dyrektywy Wypłacalność II zakłady ubezpieczeń muszą dodatkowo sporządzać sprawozdania o ich wypłacalności i publicznie je ujawniać. Zagadnienia te stanowią zakres trzeciego filaru dyrektywy i są niezbędne do przeprowadzenia przez organ nadzoru oceny systemu zarządzania obowiązującego w danym zakładzie. Informacje, które zakład ubezpieczeń przekazuje organowi nadzoru, muszą spełniać kryteria dostępności, kompletności, porównywalności, a także istotności, wiarygodności i zrozumiałości. Dodatkowo organ nadzoru w ramach badania i oceny nadzorczej (BION) na podstawie dostępnych informacji dokonuje oceny ryzyka w zakładzie oraz jakości procesu zarządzania ryzykiem przez daną instytucję. Wymaga to często wypełniania dodatkowych kwestionariuszy bądź ankiet. Kolejną instytucją, co do której zachodzi wymóg sporządzania odpowiedniej sprawozdawczości, jest Główny Urząd Statystyczny. Niezależnie od tego zakłady ubezpieczeń są zobowiązane z punktu widzenia prawa podatkowego do sporządzania odpowiednich deklaracji podatkowych (CIT, VAT) i przekazywania określonych zestawień (np. w zakresie cen transferowych).
DOIDOI:10.18559/SOEP.2018.7.4
URL http://soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202018/04_spigarska.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 30-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back