Zespół kamiennych toporów ze stanowiska Iwiny 13, woj. dolnośląskie. Glosa w kwestii wschodniego zasięgu występowania fasetowanych toporów kultury ceramiki sznurowej

Tomasz Jacek Chmielewski , Mateusz Krupski

Abstract

The study is based on an assemblage of four stone axes from a presumed grave of the Corded Ware culture discovered at Iwiny, site 13. A distinctive feature of the serpentinite tools is the faceting of their surfaces. This is a foreign trait, genetically related to the Saxon-Thuringian centre of stone battle-axe production. Since neither the so-called import of battle-axes of the Central German type east of the Oder nor the influence of this western style on local stone-axe production in Silesia has been thoroughly discussed, the authors’ intention was to present an overview of these issues. For this purpose, based on finds of Corded Ware culture stoneaxes from the area of Poland, the general formal diversity of the artefacts was compared and discussed, which permitted a preliminary interpretation of the addressed eastern peripherial epiphenomenon. Questions and hypotheses brought about by the research should beget further studies on the issues.
Author Tomasz Jacek Chmielewski (FH/IAiE)
Tomasz Jacek Chmielewski,,
- Instytut Archeologii i Etnologii
, Mateusz Krupski
Mateusz Krupski,,
-
Other language title versionsThe assemblage of stone axes from Iwiny, site 13, Lower Silesia Province. A voice on the issue of eastern distribution range of Corded Ware culture faceted axes
Journal seriesFontes Archaeologici Posnanienses, ISSN 0071-6863, (N/A 70 pkt)
Issue year2019
Vol55
Pages65-100
Publication size in sheets1.75
Keywords in PolishŚląsk, Iwiny, schyłkowy eneolit, kultura ceramiki sznurowej, domniemany grób, fasetowane topory kamienne
Keywords in EnglishSilesia, Iwiny, Final Eneolithic, Corded Ware culture, presumed grave, faceted battle-axes
Abstract in PolishPunktem wyjścia niniejszego studium jest pochodzące ze stanowiska 13 w Iwinach znalezisko zespołu czterech kamiennych toporów tworzących domniemany inwentarz grobu kultury ceramiki sznurowej. Szczególny rys narzędziom serpentynitowym wchodzącym w skład wspomnianego zespołu nadaje fasetowanie ich powierzchni. Jest to cecha lokalnie obca, genetycznie związana z sasko-turyńskim ośrodkiem produkcji toporów bojowych. Ponieważ ani zjawisko tak zwanego importu toporów typu środkowoniemieckiego na wschód od Odry, ani wpływ tej zachodniej stylistyki na wytwórczość form kamiennych na obszarze śląskim nie doczekały się dotąd szerszego omówienia, intencją autorów było stworzenie przeglądu problematyki. W tym celu, na podstawie zestawienia znalezisk fasetowanych toporów kultury ceramiki sznurowej z obszaru Polski, dokonano omówienia ogólnej zmienności ich form na tle całości zjawiska. Dało to podstawę wstępnej interpretacji interesującego nas bezpośrednio wschodniego peryferyjnego epifenomenu. Sformułowane pytania i hipotezy badawcze powinny pomóc w ukierunkowaniu dalszych badań nad tą problematyką.
DOIDOI:10.34868/fap.55.003
Languagepl polski
File
Chmielewski_Tomasz_J_Zespol_kamiennych_2019.pdf 2,11 MB
Score (nominal)70
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 70.0, 20-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?