Kapitał pracujący a płynność finansowa przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wyniki badań

Jacek Jaworski , Leszek Czerwonka

Abstract

The paper examines the impact of the leverage, working capital, and cash conversion cycle on financial liquidity. For this aim panel analysis based on data from financial statements of 345 companies listed on the Warsaw Stock Exchange in the years 1998–2016 was used. The obtained results indicate that liquidity significantly depends on the debt ratio and the size of net working capital. In the first case, it is a negative relationship, the second one is positive. In the case of impact of the cash conversion cycle on the liquidity, the established dependencies do not allow for the formulation of unambiguous conclusions.
Author Jacek Jaworski
Jacek Jaworski,,
-
, Leszek Czerwonka (FE / DMicro)
Leszek Czerwonka,,
- Department of Microeconomics
Other language title versionsWorking capital and financial liquidity of companies listed on the Warsaw Stock Exchange. Study results
Journal seriesAnnales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, ISSN 0459-9586, e-ISSN 2449-8513, (B 11 pkt)
Issue year2018
Vol52
No3
Pages29-38
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkapitał pracujący, płynność finansowa, GPW w Warszawie
Keywords in Englishworking capital, financial liquidity, Warsaw Stock Exchange
Abstract in PolishW artykule zbadano wpływ zadłużenia przedsiębiorstwa, wielkości kapitału pracującego oraz cyklu konwersji gotówki na płynność finansową. W tym celu wykorzystano analizę panelową opartą na danych ze sprawozdań finansowych 345 spółek notowanych na GPW w Warszawie w latach 1998–2016. Uzyskane wyniki wskazują, że płynność w sposób istotny zależy od stopy zadłużenia oraz wielkości kapitału obrotowego netto. W pierwszym przypadku jest to zależność ujemna, w drugim – dodatnia. W przypadku wpływu na płynność długości cyklu konwersji gotówki ustalone zależności nie pozwalają na sformułowanie jednoznacznych wniosków.
DOIDOI:10.17951/h.2018.52.3.29-38
URL https://journals.umcs.pl/h/article/view/6927/5742
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back