Wydarzenie jako narzędzie komunikacji jednostek samorządowych z otoczeniem

Urszula Kęprowska

Abstract

Nowadays territorial units have a whole range of activities that can influance on the client - traveler, and the dynamically changing reality forces the creation of new tools of influence, which give s beginning of new forms of marketing. Events have become a fashionable and attractive form of communication, which create the brand image of a territorial unit in the minds of its audience, because they are recipients of real and direct experiences related to the promotion of territorial unit. This causes that the city authorities are interested to include events to their marketing activities which lead among other things to build an image of a place, to increase the attractiveness of tourist destinations or to build a competitive position. This article indicates the necessity to verify the purposefulness of using events as a marketing communication tool of the city. An attempt has been made to systematise events which respond to the dynamic development of this phenomenon, and is based on the search for effective tourism communication tools with the tourists by the regions. In order to accomplish this purpose, a primary research was conducted during the Gdańsk Festival of Early Music, Actus Humanus 2016. this article discusses the essence of marketing communication, defines the concept of the event, and also mades a short description of the city of Gdansk and the examined festival.
Author Urszula Kęprowska (FM/DMar)
Urszula Kęprowska,,
- Department of Marketing
Other language title versionsThe event as a tool of communication of local governments with the environment
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2017
Vol24
No10
Pages254-264
Publication size in sheets0.50
Keywords in Polishwydarzenia, komunikacja marketingowa, turystyka
Keywords in Englishevents, marketing communication, tourism
Abstract in PolishJednostki terytorialne dysponują dzisiaj całym arsenałem środków oddziaływania na klienta - turystę, a zmieniająca się dynamicznie rzeczywistość wymusza kreowanie nowych narzędzi wpływu, dając początek kolejnym formą marketingu. Wydarzenia stały się modną i atrakcyjną formą komunikacji, która sprowadza się do kształtowania wizerunku marki określonej jednostki terytorialnej w świadomości odbiorców dzięki temu, że są oni odbiorcami rzeczywistych przeżyć oraz bezpośrednich doświadczeń związanych z promowaną jednostką. Powoduje to, że władze miast są zainteresowane włączeniem wydarzeń w swoje działania marketingowe prowadzące m.in. do budowania wizerunku miejsca, podniesienia atrakcyjności turystycznej destynacji czy budowania pozycji konkurencyjnej. Celem artkułu jest ocena wydarzenia jako narzędzia komunikacji marketingowej miasta. Podjęta próba systematyki wydarzeń jest odpowiedzią na dynamiczny rozwój tego zjawiska, którego podstawą jest poszukiwanie przez regiony turystyczne skutecznych narzędzi komunikacji z nabywcami miasta. W realizacji celu posłużono się badaniami pierwotnymi zrealizowanymi podczas gdańskiego festiwalu muzyki dawnej Actus Humanus 2016. W artykule omówiono istotę komunikacji marketingowej, zdefiniowano pojęcie wydarzenia, dokonana została również krótka charakterystyka miasta Gdańsk oraz badanego festiwalu.
URL http://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/marketing_i_rynek_cd_10_2017.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
UwagiPłyta CD
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?