Ewolucja postulatów przewozowych dotyczących podróży miejskich mieszkańców Gdyni w świetle wyników badań marketingowych z lat 1985-2015

Katarzyna Hebel , Olgierd Wyszomirski

Abstract

The study on transportation postulates regarding the urban travels in Gdynia is based on 30 years of experience. At that time 14 rounds of marketing research organized by the Department of Transportation Market of University of Gdansk (formerly the Department of Transport Economics) and the Urban Transport Authority in Gdynia were completed. The article presents the evolution of the methodology of these studies, particularly in the field of the selection of research sample, the identification of the most important transportation postulates and their hierarchy, as well as the conditions for recognition the transportation postulates as full field. The analysis carried out in the article proves the thesis that the hierarchy of transportation postulates changes under the influence of specific conditions of the demand side and the supply side and that the postulates can be divided into relatively two constant groups considered as most important and less important.
Author Katarzyna Hebel (FE / DTM)
Katarzyna Hebel,,
- Department of Transportation Market
, Olgierd Wyszomirski (FE / DTM)
Olgierd Wyszomirski,,
- Department of Transportation Market
Other language title versionsEvolution of transportation postulates regarding the urban travel of residents of Gdynia in the light of the results of marketing research in the years 1985–2015
Journal seriesProblemy Transportu i Logistyki, ISSN 1644-275X, e-ISSN 2353-3005, (B 10 pkt)
Issue year2016
No35
Pages63-71
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpostulaty przewozowe, badania marketingowe, transport miejski
Keywords in Englishtransportation postulates, marketing research, urban transport
Abstract in PolishBadania postulatów przewozowych dotyczących podróży miejskich w Gdyni opierają się na 30 latach doświadczeń. W tym czasie zrealizowano 14 tur badań marketingowych zorganizowanych przez Katedrę Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdańskiego (wcześniej Katedrę Ekonomiki Transportu) oraz Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni. W artykule przedstawiono ewolucję metodologii tych badań, w szczególności w zakresie doboru próby badawczej, identyfikacji najważniejszych postulatów przewozowych oraz ich hierarchizacji, a także warunków uznania za spełnione wybranych postulatów przewozowych. Na podstawie analizy przeprowadzonej w artykule udowodniono tezę, że w hierarchii postulatów przewozowych następują zmiany pod wpływem oddziaływania określonych uwarunkowań po stronie popytu i podaży, przy czym w ramach tych postulatów można wyodrębnić względnie stałą grupę uznawanych za najważniejsze i mniej ważne.
DOIDOI:10.18276/ptl.2016.35-06
URL https://wnus.edu.pl/ptil/file/article/download/5179.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA); with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back