Metodyka badań nad starszymi konsumentami – systematyczny przegląd literatury

Katarzyna Bałandynowicz-Panfil

Abstract

Purpuse of the work: The aging process of society changes social relations. Dynamic demographic changes lead to a significant increase in researchers’ interest in particular areas of seniors’ lives, including the consumption of older people. The aim of the study is to systematize current researches on older consumers. Material and methods: The method used is a systematic review of literature. The subject of the research were scientific articles concerning older consumers, published by Polish authors. In order to select the object of research, the Google Scholar database was used. In addition, a comparison with “the snowball method” was completed. Finally, 94 scientific publications were accepted from the database with 1,900 views. Results: The analysis of attendance in two areas: applied research methods and research problems, allowed to verify the hypotheses that were set, in particular: interdisciplinary approach to the issue of older consumers; preferring specific research directions; no repeatability of studies. Conclusions: Scientific publications on older consumers in Poland are on the early development of research stage, in particular, their insufficient cumulativeness, repeatability and comparability.
Author Katarzyna Bałandynowicz-Panfil (FE / IIB)
Katarzyna Bałandynowicz-Panfil,,
- Institute of International Business
Other language title versionsMethodology of research on older consumers – a systematic literature review
Journal seriesRozprawy Społeczne, ISSN 2081-6081, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol13
No4
Pages70-82
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishstarzenie się społeczeństw, osoba starsza, starszy konsument, zachowania konsumpcyjne, systematyczny przegląd literatury
Keywords in Englishaging population, elderly person, older consumer, consumer behavior, systematic review of literature
Abstract in PolishCel pracy: Proces starzenia się społeczeństwa odmienia relacje społeczne. Dynamiczne zmiany demograficzne prowadzą do istotnego wzrostu zainteresowania badaczy poszczególnymi obszarami życia seniorów, w tym konsumpcji osób starszych. Celem opracowania jest usystematyzowanie dotychczasowych badań dotyczących starszych konsumentów. Materiał i metody badawcze: Zastosowaną metodą jest systematyczny przegląd literatury. Przedmiotem badań były artykuły naukowe, dotyczące starszych konsumentów, opublikowane przez polskich autorów. W celu doboru przedmiotu badań wykorzystano bazę Google Scholar. Dodatkowo, uzupełniono zestawienie z zastosowaniem metody kuli śnieżnej. Ostatecznie do badania przyjęto 94 publikacje naukowe z bazy 1900 wyświetleń. Wyniki: Analiza frekwencyjności w dwóch obszarach: stosowanych metod badawczych oraz problemów badawczych, pozwoliła na weryfikację postawionych hipotez, które dotyczą w szczególności: interdyscyplinarnego podejścia do zagadnienia starszych konsumentów; preferowania określonych kierunków badań – opieka zdrowotna, teleopieka, farmakologia, turystyka; braku powtarzalności badań. Wnioski: Publikacje naukowe dotyczące starszych konsumentów w Polsce noszą znamiona wczesnego rozwoju badań, w szczególności dotyczy to niewystarczającej ich kumulatywności, powtarzalności i możliwości porównywania.
Languagepl polski , en angielski
LicenseRepository; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Na tych samych warunkach (CC-BY-NC-SA); with publication
File
Balandynowicz_Panfil_Katarzyna_Metodyka_badan_nad_starszymi_konsumentami_2019.pdf 515.96 KB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 05-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
LicencjaUtwór jest udostępniany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
UwagiTekst równoległy pol., ang.
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?