Czy doktoranci są prekariuszami?

Dominik Bień

Abstract

The article touches upon the subject of PHD studies and students in Poland based on the precariat theory by Guy Standing. In the initial part, studies regarding tertiary education in Poland that have been carried out so far are covered. In the further part, main presuppositions of precariat theory are indicated. The author shows PHD students’ position in relation to possessing security forms appropriate for industrial era employees cited by Standing, for instance employment, income and representation security. Socio-economic standing of PHD students has been recreated based on empirical data stemming from “Doktoranci 2011”and “Doktoranci 2015” surveys. This data was supplemented by Statistics Poland (GUS) data and by regulations. Conclusions were drawn from the considerations showing that if one takes Standing’s categories literally, PHD students do not fall within the Precariat category, however one can indicate that they are somewhere in-between precarians and other social strata.
Author Dominik Bień (FSS / IPS / DPT)
Dominik Bień,,
- Division of Political Theory
Other language title versionsAre Phd students a precarious?
Journal seriesCywilizacja i Polityka, ISSN 1732-5641, (B 9 pkt)
Issue year2018
Vol16
No16
Pages441-460
Publication size in sheets0.95
Keywords in Polishprekariat, doktoranci, studia doktoranckie, doktorat
Keywords in Englishprecariat, PHD students, PHD studies, PHD thesis
Abstract in PolishW artykule poruszono temat doktorantów oraz studiów doktoranckich w Polsce w oparciu o teorię prekaryzacji Guya Standinga. W początkowej części omówiono dotychczasowe badania związane ze studiami III stopnia w Polsce. W kolejnej wskazano na podstawowe założenia teorii prekariatu. Autor pokazuje położenie doktorantów w stosunku do posiadania form zabezpieczenia właściwych pracownikom epoki przemysłowej wymienionej przez Standinga m.in. zabezpieczenia zatrudnienia; zabezpieczenia dochodu; zabezpieczenia reprezentacji; bezpieczeństwa pracy. Położenie socjoekonomiczne doktorantów zostało zrekonstruowane na podstawie danych empirycznych pochodzących z badań ankietowych „Doktoranci 2011” i „Doktoranci 2015”. Dane z badań zostały uzupełnione danymi Głównego Urzędu Statystycznego oraz regulacjami prawnymi. Wyciągnięto wnioski z prowadzonych rozważań wskazując, że przy literalnym traktowaniu kategorii Standinga doktorantów nie można zaliczyć do prekariatu ale można wskazywać na ich miejsce w grupie pośredniej między prekariuszami a innymi warstwami społecznymi.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0013.1603
URL https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja/article/view/3178
Languagepl polski
LicenseRepository; published final; Other open licence; with publication
File
Bien_Dominik_Czy_doktoranci_sa_prekariuszami_2018.pdf 618.54 KB
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 26-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
LicencjaKorzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?