Metody i narzędzia strategicznej oceny i wyboru kanałów logistycznych w procesie wariantowego kreowania konkurencyjnych łańcuchów dostaw

Mirosław Chaberek , Anna Trzuskawska-Grzesińska

Abstract

In order to create supply chains and have them functioning, objectively there is a need to have an access to the right logistic channel. The paper aims to present the research results about methods and tools dedicated for the assessment of the existing or designed logistics channels. As a result of the above research the article presents a set of reference tools that could be used to assess and choose the logistic channel considering such criteria as: time, reliability and sustainable development. The research results have got both a science and business application character. So far the authors have not met in the publications any method or tool which would be so comprehensive and allows in such a simple way to perform comparative analyses of multi-optional logistic channel configuration. The authors envision a need for further research to learn the opinion of potential business users about the possibilities to improve the worked out method and proposed tools.
Author Mirosław Chaberek (FE / DLog)
Mirosław Chaberek,,
- Department of Logistics
, Anna Trzuskawska-Grzesińska
Anna Trzuskawska-Grzesińska,,
-
Other language title versionsMethods and tools for the logistic channels' strategic assessment and selection in the multi-option process for competitive supply chain creation
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2018
No505
Pages13-34
Publication size in sheets1.05
Keywords in Polishkanał logistyczny, system logistyczny, łańcuch dostaw
Keywords in Englishlogistic channel, logistic system, supply chain
Abstract in PolishCelem artykułu jest zaprezentowanie wyników przeprowadzonych przez autorów badań nad dostępnością metod i narzędzi służących do oceny istniejących lub projektowanych kanałów logistycznych, z uwzględnieniem zwłaszcza szeroko rozumianego kryterium zrównoważonego rozwoju. W opracowaniu przedstawiono zestaw referencyjnych narzędzi, które można wykorzystać do oceny i wyboru kanału logistycznego dla określonego wariantu łańcucha dostaw, przyjmując jako podstawowe kryteria tej oceny: czas, niezawodność, zrównoważony rozwój. Autorzy zaproponowali do oceny kanałów logistycznych funkcjonujących, jak i planowanych łańcuchów dostaw narzędzie w formie scenariusza audytu. W artykule przedstawia się autorski projekt referencyjnego narzędzia wielokryterialnej identyfikacji i oceny kanału logistycznego przy wykorzystaniu istniejących lub stosunkowo łatwo dostępnych baz danych. Wskazuje się źródła danych do przeprowadzenia analizy. Wyniki opracowania mają zarówno charakter badawczy, jak i aplikacyjny. Autorzy widzą potrzebę dalszych badań, których celem będzie zbadanie opinii użytkowników biznesowych na temat możliwości doskonalenia opracowanej metody oraz zaproponowanych narzędzi.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.505.01
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=41496&from=publication
Languagepl polski
LicenseOther; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-05-16)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?