Tendencje rozwojowe oraz sytuacja ekonomiczna niemieckiego i polskiego sektora bankowości spółdzielczej w latach 2010-2017 - analiza porównawcza

Błażej Lepczyński , Eugeniusz Gostomski

Abstract

German and polish cooperative banking sector was the study subject. The aim of our reasearch was to determine the most important differences and similarities in the development processes and in economic situation between Polish and German cooperative banks in the period between 2010–2017. The research method used in our study was the comparative analysis of banking systems. We examined changes in the number of banks, the dynamics of the balance sheet, the number of branches, the number of employees and members, financial efficiency, capital adequacy and liquidity of cooperative banks. The obtained results of this study show relatively large differences in development processes within changes in the number of banks and bank branches. Different trends also occur in the development of the membership base. Smaller differences were identified in terms of financial efficiency and financial stability. Productivity improved in both sectors, however in Germany this was due to the decline in the number of banks rather than the increase in the value of assets. The main conclusion from the research is the statement that German cooperative banks in 2010–2017 went through a process of deeper restructuring and consolidation than Polish cooperative banks.
Author Błażej Lepczyński (FM / KBiF)
Błażej Lepczyński,,
- Katedra Bankowości i Finansów
, Eugeniusz Gostomski (FE / IIB)
Eugeniusz Gostomski,,
- Institute of International Business
Other language title versionsDevelopment and financial situation of cooperative banking sector in Poland and Germany between 2010-2017 - comparative analysis
Journal seriesBezpieczny Bank, ISSN 1429-2939, e-ISSN 2544-7068, (B 13 pkt)
Issue year2018
No3 (72)
Pages24-53
Publication size in sheets1.45
Keywords in Polishbanki spółdzielcze, rozwój, efektywność, bezpieczeństwo finansowe
Keywords in Englishcooperative banks, growth, efficiency, financial stability
Abstract in PolishPrzedmiotem badań podjętych w artykule był sektor bankowości spółdzielczej w Niemczech i w Polsce. Celem badania było określenie podstawowym podobieństw i różnic w procesach rozwojowych oraz w sytuacji ekonomicznej obu sektorów bankowych w latach 2010–2017. Szczególnie interesujące było pytanie, jak duże są rozbieżności i w jakich obszarach występują. W badaniu wykorzystano metodę analizy porównawczej. Badano zmiany w liczbie banków, dynamikę sumy bilansowej, wielkość zatrudnienia, liczbę placówek i członków. Sytuację ekonomiczną oceniono na podstawie kryteriów efektywności finansowej, adekwatności kapitałowej i płynności. W toku badań stwierdzono stosunkowo duże różnice w procesach rozwojowych w obrębie zmian w liczbie banków, placówek bankowych i zatrudnienia. Odmienne tendencje występują również w zakresie rozwoju bazy członkowskiej. Różnice między niemieckimi i polskimi bankami spółdzielczymi zidentyfikowano także w zakresie efektywności i bezpieczeństwa finansowego, ale nie były one znaczące. W obu sektorach poprawiła się wydajność pracy, ale w Niemczech było to w większym stopniu wynikiem spadku liczby banków niż wzrostu wartości aktywów. Główną konkluzją wynikającą z badań jest stwierdzenie, że niemieckie banki spółdzielcze, w przeciwieństwie do banków polskich, w latach 2010–2017 przechodziły proces głębszej restrukturyzacji i konsolidacji, pomimo podobnych uwarunkowań zewnętrznych.
DOIDOI:10.26354/bb.2.3.72.2018
URL https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/2018/12/Bezpieczny-Bank-3-18.3.1.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 13.0, 13-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?