Financing of European infrastructure investments through the bond market

Magdalena Mosionek-Schweda

Abstract

The aim of this article is to evaluate the Project Bond Initiative, which is one of the main elements of the Connecting Europe Facility for financing priority infrastructure projects in transport, energy and ICT. In 2012-2016, the pilot phase of the initiative was conducted, qualifying eight projects to receive support. The essence of this initiative is to divide the debt bonds issued in connection with the financing of the project into a senior tranche and a subordinated tranche, and then for the European Investment Bank to grant financial support or a guarantee to the subordinated tranche. This guarantee is to improve the credit quality of the senior debt to the level expected by institutional investors, thereby facilitating the raising of funds for infrastructure investments through the bond market. The results of the pilot phase confirm that the Project Bond Initiative may be an effective tool to stimulate investment in infrastructure and commitment of long-term investors to such projects, however, it has weaknesses to be considered before its full implementation. The article is based on literature studies, examination of the EU legislation and case studies of projects supported under the pilot phase of the initiative.
Author Magdalena Mosionek-Schweda (FE / IIB)
Magdalena Mosionek-Schweda,,
- Institute of International Business
Other language title versionsFinansowanie europejskich inwestycji infrastrukturalnych na rynku obligacji
Journal seriesInternational Business and Global Economy, ISSN 2300-6102, e-ISSN 2353-9496, (B 10 pkt)
Issue year2016
No35/2
Pages186-199
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishobligacje projektowe, luka infrastrukturalna, dług podporządkowany, rynek finansowy
Keywords in Englishproject bonds, infrastructure gap, subordinated debt, financial market
Abstract in PolishCelem artykułu jest ocena inicjatywy obligacji projektowych (Project Bond Initiative), będącej jednym z głównych elementów instrumentu "Łącząc Europę", w ramach którego finansowane są priorytetowe przedsięwzięcia infrastrukturalne w dziedzinie transportu, energii i technologii informacyjno-komunikacyjnych. W latach 2012-2016 przeprowadzono fazę pilotażową inicjatywy, kwalifikując do wsparcia osiem projektów. Istota tej inicjatywy polega na podzieleniu długu z tytułu emisji obligacji w związku z finansowaniem projektu na tzw. transzę uprzywilejowaną oraz transzę podporządkowaną, a następnie udzieleniu przez Europejski Bank Inwestycyjny wsparcia finansowego lub gwarancyjnego dla transzy podporządkowanej. Gwarancja ta przyczynia się do podniesienia jakości kredytowej długu uprzywilejowanego do poziomu oczekiwanego przez inwestorów instytucjonalnych, ułatwiając w ten sposób pozyskiwanie na rynku obligacji funduszy niezbędnych do realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Wyniki fazy pilotażowej potwierdzają, że inicjatywa obligacji projektowych może być skutecznym narzędziem stymulowania inwestycji w infrastrukturę i zaangażowania w takie projekty inwestorów długoterminowych, ma jednak też słabe strony, które powinny być rozważone przed jej pełnym wdrożeniem. Praca powstała w oparciu o studia literaturowe, analizę unijnego ustawodawstwa oraz studia przypadków projektów objętych wsparciem w fazie pilotażowej inicjatywy.
DOIDOI:10.4467/23539496IB.16.056.5637
URL http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=2123
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back