Ograniczenie działalności sępich funduszy w strefie euro - wnioski de lege lata i de lege ferenda

Przemysław Panfil

Abstract

In recent years, many solutions have emerged in the legal order of the European Union that are to contribute to solving potential debt crises in the Euro area. One of the key elements of the newly created system intended for restoring fiscal stability of Member States is the process of debt restructuring based on the use of joint action clauses. The threat to the effectiveness of this process is the activity of the vulture funds which justifies the intervention of the EU legislator. The article has two equal goals. The first one is the indication of the reasons for introducing into the legal order of the European Union solutions that would limit the activities of vulture funds on the public debt market of Member States included in the Eurozone. The second aim is to define the assumptions underlying this type of regulation. While working on the article, a dogmatic and legal-comparative analysis was used.
Author Przemysław Panfil (FLA / DFL)
Przemysław Panfil,,
- Department of Financial Law
Other language title versionsLimiting the activities of vulture funds in the eurozone - de lege lata and de lege ferenda conclusions
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2018
No531
Pages349-356
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishdług publiczny, skarbowe papiery wartościowe, restrukturyzacja zadłużenia, klauzule wspólnego działania, sępie fundusze
Keywords in Englishpublic debt, tresury securities, debt restructuring, collective action clauses, vulture funds
Abstract in PolishW ostatnich latach w porządku prawnym Unii Europejskiej pojawiło się wiele rozwiązań, które mają przyczynić się do rozwiązywania potencjalnych kryzysów zadłużeniowych w strefie euro. Jednym z kluczowych elementów nowo tworzonego systemu przy-wracania stabilności fiskalnej państw członkowskich jest proces restrukturyzacji zadłużenia oparty na wykorzystaniu klauzul wspólnego działania. Zagrożeniem dla skuteczności tego procesu jest działalność sępich funduszy, która uzasadnia interwencję unijnego prawodawcy. Artykuł ma dwa równorzędne cele. Pierwszym z nich jest wskazanie przesłanek wprowadzenia do porządku prawnego Unii Europejskiej rozwiązań, które ograniczałyby działalność sępich funduszy na rynku długu publicznego państw członkowskich strefy euro. Drugim celem jest natomiast określenie założeń leżących u podstaw tego typu regulacji. W trakcie pracy nad artykułem posłużono się analizą dogmatyczną oraz prawnoporównawczą.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.531.31
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/103034/edition/60008/content?ref=desc
Languagepl polski
LicenseOther; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?