Funkcja informacyjna rachunkowości w outsourcingu usług finansowo - księgowych

Teresa Martyniuk

Abstract

The second half of the 20th century was marked by economic globalization, development of capital and money markets, as well as by development of the solutions for regulating these phenomena. These changes have contributed to a different perception and application of the informative function in accounting. In the literature on the subject, many classifications of accounting functions can be found, however, all the authors stress the fact that their basic function is to provide reliable information about an organization’s financial and asset situation. The informative function of accounting has undergone a change, along with the change of accounting techniques and forms as well as with the development of outsourcing of financial and accounting services. Purpose – the aim of the article is to present the informative function of the accounting in outsourcing of financial and book keeping services. Additionally the article describes the evolution of this function in following stages of outsourcing. Design/Methodology/Approach – in order to realize the goal of the study, author made a literature review. Then, synthesis method was used to determine the conclusions of the analysis. Originality/Value – this article, after a brief characteristic of outsourcing as a form of developing new business services, indicates that depending on the development stage of outsourcing of financial and accounting services, the accounting’s informative function changes.
Author Teresa Martyniuk (FM / DA / FAU)
Teresa Martyniuk,,
- Financial Accounting Unit
Other language title versionsThe informative function of accounting in outsourcing of the financial and accounting services
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2016
No2 (80), cz. 2
Pages151-157
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishoutsourcing, funkcje rachunkowości, funkcja informacyjna rachunkowości
Keywords in Englishoutsourcing, accounting function, informative function of accounting
Abstract in PolishDruga połowa XX wieku upłynęła pod znakiem wzrostu procesów globalizacji gospodarczej, rozwoju rynków kapitałowych i pieniężnych oraz rozwiązań w zakresie regulacji tych zjawisk. Zmiany te przyczyniły się do innego postrzegania i wykorzystywania funkcji informacyjnej rachunkowości. W literaturze przedmiotu można spotkać wiele klasyfikacji funkcji rachunkowości. Wszyscy autorzy podkreślają, że podstawową jej funkcją jest dostarczanie wiarygodnych informacji o sytuacji majątkowo-finansowej organizacji. Funkcja informacyjna rachunkowości ulegała zmianie wraz ze zmianą technik i form księgowania oraz rozwoju outsourcingu usług finansowo-księgowych. Cel – celem artykułu jest prezentacja wykorzystania informacyjnej funkcji rachunkowości w outsourcingu usług finansowo-księgowych oraz jej ewolucji w poszczególnych jego etapach rozwoju. Metodologia badania – dla zrealizowania celu opracowania dokonano przeglądu literatury z badanego obszaru oraz zastosowano metodę syntezy, w celu określenia wniosków z przeprowadzonych rozważań. Oryginalność/Wartość – po krótkiej charakterystyce outsourcingu, jako formy rozwoju nowoczesnych usług biznesowych, wskazano, ze outsourcing usług finansowo-księgowych realizowany jest głownie w obszarze rachunkowości finansowej oraz zewnętrznej funkcji informacyjnej rachunkowości zarządczej. Ponadto postawiono tezę, iż zależnie od etapu rozwoju outsourcingu usług finansowoksięgowych, zmianie ulega funkcja informacyjna rachunkowości.
DOIDOI:10.18276/frfu.2016.2.80/2-16
URL https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/9730.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA); with publication
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?