Абсурд как механизм смыслообразования: конструирование аберрационного медиаимиджа в рамках стратегии диcкредитации

Żanna Sładkiewicz

Abstract

The article deals with media creation of meanings through the use of linguistic absurd. The author mentions the spontaneous effects of aberration caused by high emotional tension or low linguistic competence, as well as counterfactual statements. The verbal mechanisms of creating an aberrational image of an ideological opponent are discussed in detail, such as: nomination strategy (indication of mental aberration of a political subject), metaphor of mental disorders, use of lexemes concerning creation of reality, use of sensory verbs, language aberration of the narrator and “assembly of attractions” (Eisenstein).
Author Żanna Sładkiewicz (FL / IESP)
Żanna Sładkiewicz,,
- Institute of Eastern-Slavic Philology
Other language title versionsAbsurd jako mechanizm sensotwórczy: kreowanie aberracyjnego wizerunku medialnego w ramach strategii dyskredytacji
Journal seriesPrzegląd Rusycystyczny, ISSN 0137-298X, (B 11 pkt)
Issue year2018
Vol40
No4
Pages42-58
Publication size in sheets0.8
Abstract in PolishW artykule rozpatrywane jest zagadnienie medialnego kreowania sensów w kategoriach absurdu językowego. Autorka wzmiankuje zarówno o spontanicznych efektach aberracji spowodowanych wysokim napięciem emocjonalnym lub niską kompetencją lingwistyczną mówiącego, jak i o wypowiedziach kontrfaktycznych. Szczegółowo omawia również werbalne mechanizmy kreowania aberracyjnego wizerunku oponenta ideologicznego, takie jak: strategia nominacyjna (wskazanie na aberrację umysłową podmiotu politycznego), metafora zaburzeń psychicznych, użycie leksemów o znaczeniu kreacji rzeczywistości, użycie czasowników sensorycznych, aberracja językowa postaci narratora i „montaż atrakcji” (Eisenstein).
URL http://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/7340/5525
Languageru rosyjski
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 30-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back