Ślad węglowy w planowaniu gospodarki niskoemisyjnej na obszarach wiejskich

Paweł Wiśniewski

Abstract

Based on the analysis of local low carbon economy plans, the assessment of the role and importance of carbonfootprint as a tool in local planning of low carbon economy in rural areas in Poland was carried out. The methodologyof the inventory of greenhouse gas emissions applied in these documents was evaluated. On the basis ofthe emission data contained in the studied plans, the carbon footprint was calculated for the rural municipalities,which was expressed in carbon dioxide equivalent. Furthermore, statistical analyzes were carried out. There weresignificant differences in the size of the carbon footprint in the individual municipalities and sectors, resultingmainly from the non-uniform methodological assumptions. Global values range from 17,3 thousand Mg CO2eq/year to 167,4 thousand Mg CO2eq/year (with an average of 63,5 thousand Mg CO2eq/year and a standard deviationof 48,1 thousand Mg CO2eq/year), while per capita from 2,9 Mg CO2eq to 31,5 Mg CO2eq (with an averageof 8,7 Mg CO2eq and a standard deviation of 7,2 Mg CO2eq). Conducted diagnosis showed that the use in lowcarbon economy plans of these methods for calculating the carbon footprint are ineffective and do not allow forthe determination of the actual level of greenhouse gas emissions.
Author Paweł Wiśniewski (FOG / IG / DPGEM)
Paweł Wiśniewski,,
- Department of Physical Geography and Environmental Management
Other language title versionsCarbon footprint in local planning of low carbon economy in rural areas
Journal seriesInżynieria Ekologiczna, ISSN 2081-139X, e-ISSN 2392-0629, (B 9 pkt)
Issue year2017
Vol18
No1
Pages58-64
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishplany gospodarki niskoemisyjnej, bazowa inwentaryzacja emisji, ślad węglowy, ekwiwalent dwutlenku węgla, obszary wiejskie
Keywords in Englishlow carbon economy plans, baseline emission inventory, carbon footprint, carbon dioxide equivalent, rural areas
ASJC Classification2300 General Environmental Science; 1105 Ecology, Evolution, Behavior and Systematics
Abstract in PolishW oparciu o analizę planów gospodarki niskoemisyjnej dokonano oceny roli i znaczenia śladu węglowego jako narzędziaw planowaniu gospodarki niskoemisyjnej na obszarach wiejskich w Polsce. Ocenie poddano zastosowanąw tych dokumentach metodologię inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych. Na podstawie danych dotyczącychemisji, zawartych w badanych planach, dokonano obliczeń śladu węglowego dla badanych gmin wiejskich, wyrażonegow ekwiwalencie dwutlenku węgla. Przeprowadzono również analizy statystyczne. Stwierdzono znacznezróżnicowanie wielkości śladu węglowego w poszczególnych gminach i sektorach, wynikające przede wszystkimz niejednolitych założeń metodologicznych. Wartości globalne wahają się od 17,3 tys. Mg CO2eq/rok do 167,4 tys.Mg CO2eq/rok (przy średniej 63,5 tys. Mg CO2eq/rok i odchyleniu standardowym 48,1 tys. Mg CO2eq/rok), natomiastper capita od 2,9 Mg CO2eq do 31,5 Mg CO2eq (przy średniej 8,7 Mg CO2eq i odchyleniu standardowym7,2 Mg CO2eq). Z przeprowadzonej analizy wynika, że stosowane w planach gospodarki niskoemisyjnej metodyobliczania śladu węglowego są mało skuteczne i nie pozwalają na określenie rzeczywistego poziomu emisji gazówcieplarnianych na obszarach wiejskich.
DOIDOI:10.12912/23920629/66984
URL http://www.ineko.net.pl/pdf-66984-7002?filename=%C5%9ALAD%20W%C4%98GLOWY%20W.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.548
Citation count*5 (2020-06-03)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?