Le istituzioni della democrazia diretta in Polonia: alcune conclusioni

Andrzej Szmyt

Abstract

The 7th Italian-Polish colloquium, devoted in 2018 in Palermo to deliberations on the institutions of direct democracy in Italy, Poland and the European Union, turned out to be a significant intellectual event, including – as in the previous one – in the circle of problems most important for the institutional and axiological transformation of regimes European countries. Earlier colloquia, alternating in Poland (Torun´, Gdan´sk) and Italy (Rome, Venice), always had central issues – they included the issues of constitutional guarantees and control measures in a democratic state, electoral law, second chambers of parliament, political parties, Europeanization of national constitutions. The problems of direct democracy are no less important and in this respect one should express deep gratitude to the initiators and organizers of the Palermian colloquium that they have made them the subject of international debate. As a side note, I can also express my great satisfaction – as a long-time participant in Italian – Polish and Polish – Italian colloquia, to some extent also a co-organizer – because of the vitality of our idea of joint debates, expanding the circle of participants interested in our cooperation, including – which creates optimism for the future – the participation of the increasingly young professors and younger employees of Italian and Polish universities. This allows us to hope for the continuation of scientific meetings also when their original initiators and co-implementers (Prof. Gian Candido de Martin from Rome and Prof. Zbigniew Witkowski from Torun´) assign effort and responsibility in this regard to their students and successors.
Author Andrzej Szmyt (FLA/DCLPI)
Andrzej Szmyt,,
- Department of Constitutional Law and Political Institutions
Other language title versionsInstytucje demokracji bezpośredniej w Polsce - kilka konkluzji
Pages553-564
Publication size in sheets28.20
Book De Martin Gian Candido, Szmyt Andrzej, Gambale Piero, Serowaniec Maciej (eds.): La democrazia diretta in Italia, Polonia e Unione europea: atti del VII Colloquio italo-polacco sulle trasformazioni istituzionali: Palermo, Palazzo Steri, 7-8 giugno 2018, 2020, Luiss University Press - LuissX srl, ISBN 978-88-6105-369-4, 577 p.
Abstract in PolishVII kolokwium włosko – polskie, poświęcone w 2018 r. w Palermo obradom nad instytucjami demokracji bezpośredniej we Włoszech, w Polsce i w Unii Europejskiej, okazało się znaczącym intelektualnie wydarzeniem, mieszczącym się – jak i poprzednie – w kręgu problemów najistotniejszych dla instytucjonalnej i aksjologicznej transformacji ustrojów państwach europejskich. Wcześniejsze kolokwia, odbywane naprzemiennie w Polsce (Toruń, Gdanśk) i we Włoszech (Rzym, Wenecja) zawsze miały za swój przedmiot problemy centralne – obejmowały bowiem problematykę gwarancji konstytucyjnych i środków kontroli w państwie demokratycznym, prawa wyborczego, drugich izb parlamentu, partii politycznych, europeizacji konstytucji narodowych. Problemy demokracji bezpośredniej maja¸ nie mniejsza¸ wagę i z tego tytułu należy wyrazić głęboką wdzięczność inicjatorom i organizatorom kolokwium palermiańskiego, że uczynili je przedmiotem międzynarodowej debaty. Na marginesie mogę ponadto wyrazić dużą satysfakcję – jako wieloletni uczestnik włosko – polskich i polsko – włoskich kolokwiów, w pewnym zakresie także współorganizator – z powodu żywotności naszej idei wspólnych debat, poszerzania kręgu uczestników zainteresowanych nasza¸ współpraca¸, w tym – co rodzi optymizm na przyszłość – udziału także coraz to młodszej profesury i młodszych pracowników uczelni włoskich i polskich. Pozwala to mieć nadzieję na kontynuację naukowych spotkań także i wtedy, gdy ich pierwotni inicjatorzy i współrealizatorzy (Prof. Gian Candido de Martin z Rzymu i Prof. Zbigniew Witkowski z Torunia) scedują wysiłek i odpowiedzialność w tym zakresie na swych uczniów i następców.
Languageit włoski
Score (nominal)5
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 5.0, 24-02-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?