Pomiar i ujawnianie transakcji między podmiotami powiązanymi w regulacjach prawa bilansowego i podatkowego

Barbara Gierusz , Teresa Martyniuk

Abstract

The progressive process of globalisation of the world economy results in an increasing number of transactions being made within groups of companies. Links between the entities facilitate an uninhibited setting of prices and the use of prices to reach an important company's goals. Prices set among related parties are used primarily as a tool for reducing tax burden. Governments protect themselves against such a reduction of their income by introducing regulations aimed at preventing profit transfers. There is an international consensus in terms of taxation of transactions made by transnational companies. The OECD recommends setting prices in related parties' transactions based on market price, i.e. a price which would be set by independent entities, that is the transaction price. Most countries, including Poland, have accepted such a solution. The issue of transfer prices is determined by national and international accounting and tax law regulations. Obligatory documentation for tax purposes, as well as the scope of disclosure of information relating to transactions made between related parties, is of particular importance.
Author Barbara Gierusz (FM / DA / FAU)
Barbara Gierusz,,
- Financial Accounting Unit
, Teresa Martyniuk (FM / DA / FAU)
Teresa Martyniuk,,
- Financial Accounting Unit
Other language title versionsMeasure and recognition of transactions between related parties in accounting and tax law regulations
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2016
Vol4
No11
Pages78-93
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishjednostki powiązane, cena transakcyjna, dokumentacja między podmiotami powiązanymi
Keywords in Englishrelated parties, transaction price, documentation between related parties
Abstract in PolishPostępujący proces globalizacji gospodarki światowej spowodował, że coraz więcej transakcji odbywa się wewnątrz grup kapitałowych. Istnienie powiązań pomiędzy podmiotami ułatwia swobodne ustalanie cen w transakcjach między nimi oraz wykorzystanie cen do osiągania istotnych celów przedsiębiorstwa. Ceny ustalane między podmiotami powiązanymi są wykorzystywane przede wszystkim jako narzędzie do redukcji obciążeń podatkowych. Władze poszczególnych państw bronią się przed takim uszczupleniem swoich dochodów i wprowadzają regulacje mające zapobiegać transferowi zysków. W kwestii opodatkowania transakcji dokonywanych w ramach przedsiębiorstw ponadnarodowych można mówić o międzynarodowym konsensusie. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) zaleca ustalanie cen w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi na podstawie ceny rynkowej, czyli takiej, jaką między sobą ustaliłyby podmioty niezależne, a więc ceny transakcyjnej. Większość krajów, w tym Polska, przyjęła takie rozwiązanie. Zagadnienie cen transferowych jest determinowane krajowymi i międzynarodowymi regulacjami prawnymi w obszarze prawa bilansowego i podatkowego. Szczególną rangę przypisano obowiązkowej dokumentacji podatkowej w tym obszarze, a także zakresowi ujawnień informacji na temat transakcji między podmiotami powiązanymi.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2016.11.6
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202016/06_gierusz_martyniuk.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back