Jakość życia kuratorów sądowych

Łukasz Wirkus , Krzysztof Stasiak

Abstract

The article is concentrating on the subject matter of the quality of life of probation officers with particular reference to the analyses of meaning of chosen factors shaping her. Besides analysis of literature connected with satisfaction from living as the essential condition of the welfare and characteristics of the work of the probation officer, findings were also presented own. They conducted research in teams of the probative court service by regional courts in the area of the jurisdiction of Circuit Court in Gdańsk. Choice of the court circle was intentional and 73 KSS officers took part in them. Diagnosing the quality of life of officers of the Probative Court Service as well as verifying was the subject of the research relations between variables sociodemographic and organizational and with level of practical satisfaction. Examinations showed that above all social relations and their quality, the sense of security, character of the performed work as well as a lifestyle and the level of practical aspiration influenced the quality of life of probation officers. Probation officers are happier from the whole of Poles, in spite of carrying peculiar professional obligations out by them. They aren't diversifying the level of satisfaction from the life into the significant way predyktory socjodemograficzne and organizational. Findings are showing among others that probation officers which more often work in the environment of charges, are de facto more satisfied than, the ones which perform their duties mainly in the seat of the court.
Author Łukasz Wirkus (FSS/IE/DSPSR)
Łukasz Wirkus,,
- Division of Social Pathology and Social Rehabilitation
, Krzysztof Stasiak (FLA/DMCLC)
Krzysztof Stasiak,,
- Department of Material Criminal Law and Criminology
Other language title versionsQuality of life of probation officers
Journal seriesResocjalizacja Polska, ISSN 2081-3767, e-ISSN 2392-2656, (B 12 pkt)
Issue year2018
No15
Pages195-215
Publication size in sheets1.00
Keywords in Polishjakość życia, kuratorzy sądowi, poczucie szczęścia, organizacja i warunki pracy kuratora
Keywords in Englishquality of life, probation officers, sense of happiness, organization and working conditions of the probation officer
Abstract in PolishArtykuł koncentruje się na tematyce jakości życia kuratorów sądowych ze szczególnym uwzględnieniem analizy znaczenia wybranych czynników ją kształtujących. Obok analizy literatury związanej z satysfakcją z życia jako podstawowym warunkiem dobrostanu i charakterystyki pracy kuratora sądowego, przedstawione zostały również wyniki badań własnych. Badania przeprowadzono w zespołach kuratorskiej służby sądowej przy sądach rejonowych w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Gdańsku. Wybór okręgu sądowego był celowy i wzięło w nich udział 73 funkcjonariuszy KSS. Przedmiotem badań było zdiagnozowanie jakości życia funkcjonariuszy Kuratorskiej Służby Sądowej a także zweryfikowanie zależności pomiędzy zmiennymi socjodemograficznymi i organizacyjnymi a poziomem satysfakcji życiowej. Badania wskazały, że na jakość życia kuratorów sądowych wpływają przede wszystkim relacje społeczne i ich jakość, poczucie bezpieczeństwa, charakter wykonywanej pracy a także styl życia i poziom aspiracji życiowych. Kuratorzy sądowi są szczęśliwsi od ogółu Polaków, pomimo wykonywania przez nich specyficznych obowiązków zawodowych. Poziomu satysfakcji z życia nie różnicują w istotny sposób predyktory socjodemograficzne i organizacyjne. Wyniki badań pokazują między innymi, że kuratorzy sądowi, którzy częściej pracują w środowisku podopiecznych, są de facto bardziej usatysfakcjonowani, niż ci którzy wykonują swoje obowiązki głównie w siedzibie sądu.
DOIDOI:10.22432/pjsr.2018.15.12
URL http://www.resocjalizacjapolska.pl/index.php/rp/article/view/100
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?