Proces parentyfikacji w kontekście teorii systemowej

Teresa Rostowska , Judyta Borchet

Abstract

This review article draws attention to the characteristics and conditions of family roles, the characteristics of the dysfunctional process of reversing roles between family members (parentification), the classifications of parentification as well as positive and negative consequences of experiencing the role reversal between parents and a child. In polish psychological and pedagogical literature there is lack of research on parentification. Exploring this phenomenon is very significant not only because of the fact that parentified children are overwhelmed with responsibilities, but also because of the roles and developmental tasks that are adequate to child’s age (i.e., school education, socialization, establishing relationships with peers, building friendships) that cannot be performed due to being overcharged with the duties imposed by the parents. Therefore, having thorough knowledge of parentification and the ability to distinguish it from the similar phenomena enables teachers, educators, psychologists, therapists and social workers matching more accurate interventions to the needs of the child and its family.
Author Teresa Rostowska (FSS / IPsych / DRFQL)
Teresa Rostowska,,
- Division of Research on Family and Quality of Life
, Judyta Borchet (FSS / IPsych)
Judyta Borchet,,
- Institute of Psychology
Other language title versionsThe process of parentification in the context of family systems theory
Journal seriesRoczniki Pedagogiczne, ISSN 2080-850X, (B 8 pkt)
Issue year2016
Vol8 (44)
No3
Pages5-21
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishrole rodzinne, parentyfikacja, parentyfikacja emocjonalna, parentyfikacja instrumentalna, parentyfikacja destruktywna, parentyfikacja konstruktywna
Keywords in Englishfamily roles, parentification, emotional parentification, instrumental parentification, destructive parentification, constructive parentification
Abstract in PolishW niniejszym artykule, który ma charakter teoretyczno-przeglądowy, zwrócono uwagę na specyfikę i uwarunkowania ról rodzinnych, charakterystykę dysfunkcyjnego procesu odwracania ról w rodzinie (parentyfikacja), klasyfikacje parentyfikacji oraz pozytywne i negatywne konsekwencje doświadczenia odwrócenia ról między rodzicami a dzieckiem. Polska literatura psychologiczna i pedagogiczna na temat zjawiska parentyfikacji jest skromna zarówno pod względem teoretycznym, jak i empirycznym. Eksplorowanie tego zjawiska jest niezwykle ważne nie tylko ze względu na obciążenie dziecka przerastającymi je obowiązkami, lecz także ze względu na role i zadania rozwojowe, które są właściwe dla wieku dziecka (np. edukacja szkolna, socjalizacja, nawiązywanie więzi z rówieśnikami, budowanie przyjaźni), których ze względu na przytłoczenie obowiązkami dziecko nie może realizować. Należy zatem przyjąć, że gruntowna wiedza na temat parentyfikacji i umiejętność odróżniania jej od podobnych jej zjawisk umożliwi nauczycielom, pedagogom, psychologom, terapeutom i pracownikom socjalnym dokładniejsze dopasowanie interwencji terapeutycznych do potrzeb dziecka i jego rodziny.
DOIDOI:10.18290/rped.2016.8(44).3-1
URL http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rped/article/download/4648/4745
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?