Globalne regulacje bankowe w dobie pokryzysowej

Eugeniusz Gostomski

Abstract

Globalisation requires global regulation of banking activity, especially of large banks that operate in many countries, whose careless policy can quickly lead to an outbreak of a global financial crisis. The crisis of 2007–2009 has revealed the lack of relevant national and global banking regulations and the weakness of banking supervision. The purpose of the paper is to analyse changes in global banking regulations in the post-crisis era. Particular attention has been paid to the implementation of the Basel III agreement to domestic banking systems and to the regulations introduced in the euro area in connection with the banking union. This article is based on a study of literature and legislation related to banking regulations and supervision. The analysis makes it possible to conclude that with the changes already made, both the global and national banking systems have become safer.
Author Eugeniusz Gostomski (FE / IIB)
Eugeniusz Gostomski,,
- Institute of International Business
Other language title versionsGlobal banking regulations in the post-crisis era
Journal seriesInternational Business and Global Economy, ISSN 2300-6102, e-ISSN 2353-9496, (B 10 pkt)
Issue year2017
No36
Pages90-102
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishglobalne regulacje bankowe, unia bankowa, Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego
Keywords in Englishglobal banking regulations, banking union, Basel Committee on Banking Supervision
Abstract in PolishW czasach globalizacji potrzebne jest globalne regulowanie działalności bankowej, a szczególnie dużych banków aktywnych w wielu krajach, których nieostrożna polityka może szybko doprowadzić do wybuchu globalnego kryzysu finansowego. Kryzys lat 2007-2009 dowiódł braku ważnych krajowych i globalnych regulacji bankowych oraz słabości nadzoru bankowego. Celem opracowania jest analiza zmian w zakresie regulacji bankowych na świecie w dobie pokryzysowej. Szczególną uwagę zwrócono na zastosowanie do krajowych systemów bankowych III Umowy Bazylejskiej i na regulacje wprowadzone w strefie euro w związku z tworzoną tam unią bankową. Artykuł powstał w wyniku studiów nad literaturą i aktami prawnymi poświęconymi regulacjom i nadzorowi bankowemu. Przeprowadzona analiza pozwala sformułować wniosek, że dzięki dotychczasowym zmianom zarówno globalny system bankowy, jak i systemy bankowe w poszczególnych krajach unijnych stały się bardziej bezpieczne.
DOIDOI:10.4467/23539496IB.17.006.7454
URL http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=2602
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back