Duchowość a jakość życia osób dotkniętych chorobą nowotworową

Tamara Walczak , Elżbieta Walczak , Wiesław Kowalewski

Abstract

Wstęp: Badanie jakości życia pacjentów chorujących na nowotwory jest przedmiotem ogromnej liczby prowadzonych badań z dziedziny psychoonkologii i psychologii zdrowia. Rzadziej podejmowana tematyka duchowości wydaje się ważną sferą życia pacjentów, która może warunkować stopień zadowolenia z życia (jakość życia). Ze względu na dużą popularność tematyki, ale małą liczbę doniesień w zakresie relacji obu aspektów życia osób dotkniętych chorobą nowotworową, w niniejszym badaniu podjęto próbę analizy związku tych zmiennych. Materiały i metody: Do badania zaproszono 94 osoby, z czego 44 w momencie badania chorowały na różne postaci nowotworu, a pozostałe 50 osób stanowiło grupę porównawczą (osoby zdrowe). Dokonano pomiaru zadowolenia z różnych aspektów życia, a także siły duchowości badanych osób, wykorzystując w tym celu metody kwestionariuszowe. Wyniki: Wykazano, że osoby chore gorzej oceniają zadowolenie ze swojego dotychczasowego życia, zadowolenie ze swojego zdrowia oraz ze sfery fizycznej. W badaniu sfery duchowości osoby chore uzyskały wyższe wyniki w skalach siły wiary oraz nasilenia postawy religijnej w porównaniu z osobami zdrowymi. Dowiedziono, że u osób zdrowych zadowolenie z życia jest uwarunkowane poczuciem harmonii życiowej i sensu życia. Natomiast u osób chorych związek zadowolenia z harmonią życiową jest silniejszy, a ponadto wyniki wskazały na znaczenie wrażliwości etycznej dla oceny własnego zadowolenia, czego nie zaobserwowano w grupie osób zdrowych. Wnioski: Mniejsze zadowolenie z życia prawdopodobnie wynika z bilansu zysków i strat dokonywanego przez chorych w obliczu ciężkiej choroby, a nawet ryzyka śmierci. Większe nasilenie wymiarów duchowości może wynikać z faktu, że osoby chorujące przewlekle lub nieuleczalnie powierzają swoje życie istocie wyższej, aby zyskać wiarę i nadzieję na dalszą walkę z chorobą. Zmianie ulega system wartości pacjenta – zadowolenie z życia, poza poczuciem harmonii życiowej, zaczyna być uwarunkowane wrażliwością etyczną chorego.
Autor Tamara Walczak (WNS / IPsych)
Tamara Walczak
- Instytut Psychologii
, Elżbieta Walczak
Elżbieta Walczak
-
, Wiesław Kowalewski
Wiesław Kowalewski
-
Inne wersje tytułuSpirituality and quality of life of people affected by cancer
Tytuł czasopisma/seriiPomeranian Journal of Life Sciences, ISSN 2450-4637, (B 9 pkt)
Rok wydania2018
Tom64
Nr3
Paginacja177-184
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimjakość życia, duchowość, psychoonkologia, choroba nowotworowa
Słowa kluczowe w języku angielskimquality of life, spirituality, psycho-oncology, cancer
Klasyfikacja ASJC2700 General Medicine
DOIDOI:10.21164/pomjlifesci.464
URL http://ojs.pum.edu.pl/pomjlifesci/article/view/464/365
Językpl polski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); opublikowana ostateczna; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); w dniu opublikowania
Punktacja (całkowita)9
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 9.0, 31-01-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?