Bilans zakładów ubezpieczeń na potrzeby wymogów wypłacalności i do celów statutowych - podobieństwa i różnice

Ewa Spigarska

Abstract

According to the Solvency II Directive insurance companies operating in European Union countries are obliged to carry out two separate reporting systems. In accordance with the requirements of the Directive insurance and reinsurance companies will have to report on their solvency and publicly disclose them. At the same time they will be required to report for the purposes of accounting law, which follows clearly the accounting legislation and International Financial Reporting Standards. One of the basic elements of the report is the balance sheet that shows the assets and sources of its funding by insurance companies. This paper will present similarities and differences in the compilation of the balance sheet for solvency purposes and for statutory purposes. It will identify the valuation of assets and liabilities for two separate reporting systems, as well as the possibility of using the accounting data for the solvency purposes. Unfortunately, the introduction of the new regulations mean for insurance companies conducting double reporting.
Author Ewa Spigarska ZRF
Ewa Spigarska,,
- Financial Accounting Unit
Other language title versionsBalance sheet of insurance companies for solvency requirements and for statutory purposes - similarities and differences
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041 [0324-8445]
Issue year2016
No415
Pages214-224
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishbilans, wypłacalność, rachunkowość, wycena aktywów i zobowiązań
Keywords in Englishbalance sheet, solvency, accounting, valuation of assets and liabilities
Abstract in PolishZgodnie z dyrektywą Wypłacalność II zakłady ubezpieczeń prowadzące działalność w krajach Unii Europejskiej są zobowiązane stosować dwa odrębne systemy sprawozdawczości. Według wymogów wymienionej dyrektywy zakłady ubezpieczeń i reasekuracji będą musiały sporządzać sprawozdania o ich wypłacalności i publicznie je ujawniać. Równocześnie będą zobowiązane sporządzać sprawozdania na potrzeby prawa bilansowego, co wynika jednoznacznie z ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Jednym z podstawowych elementów sprawozdania jest bilans, który przedstawia majątek i źródła jego finansowania w zakładach ubezpieczeń. Celem artykułu jest omówienie podobieństw i różnic w zakresie sporządzania bilansu dla potrzeb wypłacalności i dla celów statutowych. Zostaną wskazane metody wyceny aktywów i zobowiązań dla dwóch odrębnych systemów sprawozdawczości, jak i możliwości wykorzystania danych posiadanych przez rachunkowość dla celów wypłacalności. Niestety, nowe regulacje oznaczają dla zakładów ubezpieczeń prowadzenie podwójnej sprawozdawczości ze względu na cel, jakiej ma służyć.
DOIDOI:10.15611/pn.2016.415.20
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=32952
Languagepl polski
LicenseOther; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Citation count*0
Cite
Share Share

Get link to the record
msginfo.png


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back