Znaczenie problematyki obszarów wiejskich oraz rolnictwa w celach i kierunkach rozwoju gospodarki niskoemisyjnej na poziomie gminnym

Paweł Wiśniewski , Mariusz Kistowski

Abstract

Due to significant share in the total greenhouse gas emissions and sensitivity to climate change, agriculture and rural areas should be an important field of activity in the local development of a low carbon economy. The paper presents analysis and evaluation concerning scope and extent of regard for agriculture and rural areas in the strategic and specific objectives and priority directions of low carbon development of communes. The scope and extent the transposition of the objectives, according to the strategic planning rules into specific activities, deadlines, material, financial and human resources, as well as officials and bodies responsible for the implementation of specific measures and indicators for monitoring the effects of planned activities are also evaluated. The analysis included 48 selected low-carbon economy plans, drawn up in the years 2014−2016 for rural, urban-rural and urban communes (one in each of these groups in 16 voivodeships). The analysis of plans for a low carbon economy shows that they are currently of inconsiderable importance in the shaping and coordination of measures for low carbon development of rural areas and related agricultural activities. Therefore, there is a need for a broader inclusion of agricultural and rural areas in these strategic documents, with an indication of their operating and the main directions for low-carbon development of the rural areas in communes, as well as key investment demand, soft and institutional actions, funding sources and appropriately selected indicators for future needs in terms of monitoring the degree of their implementation.
Author Paweł Wiśniewski (FOG / IG / DPGEM)
Paweł Wiśniewski,,
- Department of Physical Geography and Environmental Management
, Mariusz Kistowski (FOG / IG / DPGEM)
Mariusz Kistowski,,
- Department of Physical Geography and Environmental Management
Other language title versionsImportance of issues regarding rural areas and agricultural activities in the objectives and directions of low carbon economy development at communal level
Journal seriesStudia Obszarów Wiejskich, ISSN 1642-4689, (B 12 pkt)
Issue year2018
Vol50
Pages49-64
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishgospodarka niskoemisyjna (niskowęglowa), lokalne plany gospodarki niskoemisyjnej, planowanie strategiczne, obszary wiejskie, rolnictwo
Abstract in PolishObszary wiejskie i związana z nimi działalność rolnicza powinny stanowić – m.in. ze względu na znaczny udział w całkowitej emisji gazów cieplarnianych oraz wrażliwość na zmiany klimatu – ważny obszar aktywności w lokalnym kształtowaniu gospodarki niskoemisyjnej. W pracy dokonano analizy i oceny stopnia oraz zakresu uwzględnienia problematyki rolnictwa i terenów wiejskich w celach strategicznych i szczegółowych oraz priorytetowych kierunkach rozwoju niskowęglowego gmin. Oceniono także stopień i zakres przełożenia przyjętych celów – zgodnie z zasadami planowania strategicznego – na konkretne działania, terminy, zasoby rzeczowe, finansowe i ludzkie, a także osoby lub jednostki odpowiedzialne za ich realizację i wskaźniki monitorowania skuteczności wdrażania planowanych zadań. Materiał badawczy stanowiło 48 wybranych planów gospodarki niskoemisyjnej, sporządzonych w latach 2014–2016 dla gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich (po jednej w każdej z tych grup w 16 województwach). Z przeprowadzonej analizy wynika, że lokalne plany gospodarki niskoemisyjnej mają obecnie niewielkie znaczenie w programowaniu i koordynacji działań na rzecz niskowęglowego rozwoju obszarów wiejskich i związanej z nimi działalności rolniczej. Konieczne jest zatem szersze ujęcie rolnictwa i obszarów wiejskich w tych dokumentach strategicznych, ze wskazaniem zasad ich funkcjonowania oraz głównych kierunków rozwoju niskowęglowego terenów wiejskich danej gminy, a także kluczowych potrzeb inwestycyjnych, działań miękkich i instytucjonalnych, źródeł finansowania i odpowiednio dobranych wskaźników dla potrzeb przyszłego monitorowania stopnia ich realizacji.
DOIDOI:10.7163/SOW.50.3
Languagepl polski
Score (nominal)12
ScoreMinisterial score = 12.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back