Sustainable supply chain of enterprises: value analysis

Aneta Oniszczuk-Jastrząbek , Ernest Czermański , Giuseppe Cirella

Abstract

An enterprise carrying out operations according to the sustainable development (SD) concept should maximize its business goals without affecting interest groups. It requires not only a rethinking, but also a partial allocation of profit to social goals—used to contribute to and create a positive image of the enterprise and improve its competitiveness—over the long-term. Operations should result in an increase in profit—indirectly—by way of demand. This paper explores the sustainable supply chain (SSC) concept and the interplay of corporate social responsibility (CSR) within business objectives. The concept of SSC-compliant CSR is primarily stressed as an executive, top-down centric role. Businesses and societies at large that foster an SD continuum are considered healthy economies. The SD of enterprises and CSR in business are explored in relation to social investment and considered a viable long-term strategy for doing business. A pilot case study of Poland is carried out as a value analysis of the SSCs of enterprises. The key findings illustrate the benefits and problems of SSCs applied at the enterprise level. The problems of applying the principles of SSC within the enterprise and the connection between its levels of strategy and social value in terms of CSR and entrepreneurial operations are examined. Comparative studies indicate a number of overlapping trends in which positive SSC is cross-functional toward business partners, suppliers, customers, investors, and local communities.
Author Aneta Oniszczuk-Jastrząbek (FE/IMTST)
Aneta Oniszczuk-Jastrząbek,,
- Institute of Maritime Transport and Seaborne Trade
, Ernest Czermański (FE/IMTST)
Ernest Czermański,,
- Institute of Maritime Transport and Seaborne Trade
, Giuseppe Cirella (FE/ChTE)
Giuseppe Cirella,,
- Deparment of Transport Economics
Journal seriesSustainability, ISSN 2071-1050, (N/A 70 pkt)
Issue year2020
Vol12
No1
Pages1-15
Publication size in sheets0.70
Article number419
Keywords in Polishzrównoważony rozwój, społeczna odpowiedzialność biznesu, grupy interesów, rozwój gospodarczy, cele biznesowe, Polska
Keywords in Englishsustainable development, corporate social responsibility, interest groups, economic development, business goals, Poland
ASJC Classification3305 Geography, Planning and Development; 2105 Renewable Energy, Sustainability and the Environment; 2308 Management, Monitoring, Policy and Law
Abstract in PolishPrzedsiębiorstwo prowadzące działalność zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju (SD) powinno maksymalizować swoje cele biznesowe bez wpływu na grupy interesów. Wymaga to nie tylko przemyślenia, ale również częściowego przypisania zysku do celów społecznych, które mają przyczynić się do stworzenia pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa i poprawy jego konkurencyjności w dłuższej perspektywie. Działalność powinna prowadzić do wzrostu zysku - bezpośrednio poprzez popyt. W niniejszym opracowaniu analizuje się koncepcję zrównoważonego łańcucha dostaw (SSC) oraz wzajemne oddziaływanie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w ramach celów biznesowych. Przedsiębiorstwa i całe społeczeństwa, które wspierają kontinuum zrównoważonego rozwoju, są uznawane za zdrowe gospodarki. Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw i CSR w biznesie są badane w odniesieniu do inwestycji społecznych i uznawane za realną długoterminową strategię prowadzenia działalności gospodarczej. Pilotażowe studium przypadku w Polsce jest przeprowadzane jako analiza wartości SSC przedsiębiorstw. Kluczowe ustalenia ilustrują korzyści i problemy SSC stosowanych na poziomie przedsiębiorstw. Badane są problemy związane ze stosowaniem zasad SSC w przedsiębiorstwie oraz związek pomiędzy poziomem jego strategii a wartością społeczną w zakresie CSR i działalności przedsiębiorczej. Badania porównawcze wskazują na szereg nakładających się na siebie trendów, w których pozytywne SSC mają charakter cross-funkcjonalny wobec partnerów biznesowych, dostawców, klientów, inwestorów i społeczności lokalnych.
DOIDOI:10.3390/su12010419
Languageen angielski
LicenseRepository; published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
File
Oniszczuk_Jastrzabek_Aneta_Czermanski_Ernest_Cirella_Giuseppe_Sustainable_supply_chain_2020.pdf Oniszczuk_Jastrzabek_Aneta_Czermanski_Ernest_Cirella_Giuseppe_Sustainable_supply_chain_2020.pdf 1,46 MB
Score (nominal)70
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 70.0, 22-04-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 0.000; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.911; WoS Impact Factor: 2018 = 2.592 (2) - 2018=2.801 (5)
Citation count*1 (2020-07-04)
Additional fields
LicencjaUtwór jest udostępniany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?