Uczyć się od studenta

Maria Groenwald

Abstract

The aim of the paper is: (a) to share critical reflection on the author’s didactic workshop, in this case – an attempt to modify the lecture on rudiments of pedeutology for first-year students of early education, suitably to their needs and interests; (b) to adapt S. Messick’s validity matrix for a qualitative analysis conducted on the basis of short descriptions of students aims in their preparation for the profession of a teacher. The applied research in action (a) provided arguments justifying an introduction of adjustments to the content of lectures; (b) served as a reminder of responsibility borne by academic teachers for their work with students and preparing them for work at school; (c) showed that the students’ needs and interests may be a source of knowledge for an academic and an impulse for him/her to learn; (d) revealed a universal character of S. Messick’s concept, which allows for a multi-faceted estimation of validity of the innovation project.
Author Maria Groenwald (FSS / IE / DRChS)
Maria Groenwald,,
- Division of Research on Childhood and School
Other language title versionsTo learn from a student
Journal seriesPrzegląd Pedagogiczny, ISSN 1897-6557, (B 8 pkt)
Issue year2017
No1
Pages115-128
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishpedeutologia, model trafności doboru celów i treści kształcenia, odpowiedzialność nauczyciela
Keywords in Englishpedeutology, teacher’s responsibility, validity model of aims and educational content selection
Abstract in PolishCelem artykułu jest: (a) podzielenie się krytyczną refleksją nad własnym warsztatem dydaktycznym, w tym przypadku – próbą zmodyfikowania wykładu z podstaw pedeutologii dla studentów I roku pedagogiki wczesnej edukacji, adekwatnie do ich potrzeb i zainteresowań; (b) zaadaptowanie macierzy trafności S. Messicka do analizy jakościowej, prowadzonej w oparciu o krótkie opisy studenckich celów przygotowywania się do zawodu nauczyciela. Zastosowane badanie w działaniu: (a) dostarczyło argumentów uzasadniających wprowadzenie zmian w treściach wykładu; (b) przypomniało o odpowiedzialności spoczywającej na nauczycielach akademickich za pracę ze studentami i przygotowanie ich do pracy w szkole; (c) pokazało, że potrzeby i zainteresowania studentów mogą być dla akademika źródłem wiedzy oraz impulsem do jego uczenia się; (d) ujawniło uniwersalny charakter koncepcji S. Messicka, m.in. umożliwiający wieloaspektowe oszacowanie trafności projektu innowacji.
DOIDOI:10.34767/PP.2017.01.08
URL http://www.przegladpedagogiczny.ukw.edu.pl/page/pl/archive/article/47/1/
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 03-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?