Beneish's detection model as a tool for detection of accounting manipulation in the conditions of the Polish bilateral act

Leszek Michalczyk

Abstract

The article discusses the possibilities of using the Beneish model in the realities of Polish balance sheet legislation. This legislation, based on the legal norm of the law, refers to IASF international regulations and introduces a number of accounting methods, the application of which allows obtaining financial results of diversified values. Removing the influence of these methods on the financial statements is favored by the (eight and five) method of detecting M.D.Beneish. The article validates this method using selected components of the financial statements of the company which declared bankruptcy in 2018. It is worth noting that in the preceding years it indicated a high profit and proper asset structure allowing for obtaining positive opinions by "independent" certified auditors auditing and reviewing the financial statements of the entity, on the basis of which the entity was able to incur further liabilities.
Author Leszek Michalczyk (FM/DA/FAU)
Leszek Michalczyk,,
- Financial Accounting Unit
Other language title versionsModel detekcji Beneisha jako narzędzie do wykrywania manipulacji księgowych w warunkach polskiej ustawy bilansowej
Journal seriesInternational Journal of New Economics, Public Administration and Law, ISSN 2545-093X, (0 pkt)
Issue year2018
No2 (2)
Pages113-120
Publication size in sheets0.50
Keywords in Polishrachunkowość, rachunkowość kreatywna, audyt księgowy, model M.D.Beneisha
Keywords in Englishaccounting, creative accounting, accounting audit, model
Abstract in PolishW artykule omówiono możliwości zastosowania modelu Beneisha w realiach polskiego ustawodawstwa bilansowego. Ustawodawstwo to, bazujące na normie prawnej o mocy ustawy, nawiązuje do uregulowań międzynarodowych IASF i wprowadza szereg metod rachunkowości, których zastosowanie pozwala na uzyskanie wyników finansowych o zróżnicowanych wartościach. Niwelowaniu Wwpływui tych metod na sprawozdanie finansowe sprzyjać metoda (ośmio i pięcio)-czynnikowa detekcji M.D.Beneisha. W artykule dokonano walidacji tej metody z wykorzystaniem wybranych składników sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa, które ogłosiło upadłość w roku 2018. Na uwagę zasługuje fakt, że przedsiębiorstwo to w latach poprzedzających wskazywało wysoki zysk i właściwą syrukturę aktywów pozwalające na uzyskiwanie pozytywnych opinii przez „niezależnych” biegłych audytorów badających i opiniujących sprawozdanie finansowe podmiotu, na podstawie których to opinii podmiot mógł zaciągać kolejne zobowiązania.
DOIDOI:10.31264/2545-093X-2018-2(2)-113-120
Languageen angielski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2020-06-21)
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?