Decarbonization of maritime transport: analysis of external costs

Ernest Czermański , Barbara Pawłowska , Aneta Oniszczuk-Jastrząbek , Giuseppe Cirella

Abstract

For centuries Europe's transport has been a catalyst for economic development. At present, it facilitates exchange among European Union (EU) Member States and much of the rest of the world. Maritime transport forms the main axis of international exchange, carrying ~90% of total traded tonnage. In doing so, it bears responsibility for 2.5% of worldwide greenhouse gas emissions. The efforts to reduce negative environmental impact of transport activity is centered on better modal integration of the common transport system, sustainability, green technologies in the transport sector, resource efficiency, and carbon emissions reduction. The International Maritime Organization has tasked its members to achieve a 70% reduction in CO2 emissions by 2050 or, if possible, to eliminate them altogether. From a business end, it is possible to apply a variety of technologies to ensure zero-emissions or, at the least, a dramatic reduction of emissions in the shipping sector. The aim of this paper is to evaluate the strategic approach to the decarbonization process based on EU strategic documents and low-emission and zero-emission technologies, used and developed, in maritime transport. An estimation of external costs incurred by maritime transport will allow for the assessment of benefits resulting from the application of technologies and alternative fuels proposed in the solutions. On the basis of the obtained results from the external cost valuation it will be possible to estimate the potential for decarbonization in maritime transport.
Author Ernest Czermański (FE/IMTST)
Ernest Czermański,,
- Institute of Maritime Transport and Seaborne Trade
, Barbara Pawłowska (FE/ChTE)
Barbara Pawłowska,,
- Deparment of Transport Economics
, Aneta Oniszczuk-Jastrząbek (FE/IMTST)
Aneta Oniszczuk-Jastrząbek,,
- Institute of Maritime Transport and Seaborne Trade
, Giuseppe Cirella (FE/ChTE)
Giuseppe Cirella,,
- Deparment of Transport Economics
Journal seriesFrontiers in Energy Research, ISSN 2296-598X, e-ISSN 2296-598X, (N/A 100 pkt)
Issue year2020
Vol8
Pages1-8
Publication size in sheets0.50
Article number28
Keywords in Englishshipping and the environment, emission reductions, cost valuation, external costs theory, IMO, EU
ASJC Classification2002 Economics and Econometrics; 2102 Energy Engineering and Power Technology; 2103 Fuel Technology; 2105 Renewable Energy, Sustainability and the Environment
Abstract in PolishPrzez wieki transport europejski był katalizatorem rozwoju gospodarczego. Obecnie ułatwia on wymianę między państwami członkowskimi Unii Europejskiej (UE) i znaczną częścią świata. Transport morski stanowi główną oś wymiany międzynarodowej, przewożąc ~90% całkowitego tonażu handlowego. W ten sposób ponosi on odpowiedzialność za 2,5 % światowych emisji gazów cieplarnianych. Wysiłki na rzecz ograniczenia negatywnego wpływu działalności transportowej na środowisko koncentrują się na lepszej integracji modalnej wspólnego systemu transportowego, zrównoważonym rozwoju, ekologicznych technologiach w sektorze transportu, efektywnym wykorzystaniu zasobów i ograniczeniu emisji dwutlenku węgla. Międzynarodowa Organizacja Morska zobowiązała swoich członków do osiągnięcia 70% redukcji emisji CO2 do roku 2050 lub, jeśli to możliwe, do ich całkowitej eliminacji. Od strony biznesowej możliwe jest zastosowanie różnych technologii w celu zapewnienia zerowej emisji lub przynajmniej radykalnej redukcji emisji w sektorze transportu morskiego. Celem niniejszego artykułu jest ocena strategicznego podejścia do procesu dekarbonizacji w oparciu o dokumenty strategiczne UE oraz technologie niskoemisyjne i bezemisyjne, stosowane i rozwijane w transporcie morskim. Oszacowanie kosztów zewnętrznych ponoszonych przez transport morski pozwoli na ocenę korzyści wynikających z zastosowania proponowanych w rozwiązaniach technologii i paliw alternatywnych. Na podstawie uzyskanych wyników wyceny kosztów zewnętrznych możliwe będzie oszacowanie potencjału dekarbonizacji w transporcie morskim.
DOIDOI:10.3389/fenrg.2020.00028
URL https://doi.org/10.3389/fenrg.2020.00028
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
Score (nominal)100
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 100.0, 22-04-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 0.000; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 0.785
Citation count*1 (2020-08-06)
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?