Oddziaływanie stawów hodowlanych na jakość wody rzeki Wąskiej

Roman Cieśliński , Izabela Chlost , Karol Lewowicki

Abstract

The aim of the study is to determine the influence of freshwater fish farming on the chemical status of water in the catchment of the Wąska river. The paper presents the results of physicochemical studies of water supplying and discharged from fish ponds at Klekotki. At measurement points located on the Wąska river above and below the ponds the following properties were determined: total nitrogen, total phosphorus and concentrations of dissolved ammonia, nitrates, phosphates, sulphates. The observations showed that the physicochemical state of water supplying the ponds is below good because of too high phosphate concentrations (0.57 mg∙dm–3 above the joints and 0.41 mg∙dm–3 below). In spite of that, it was stated that fish farming can positively affect the water purification process and improve the physical and chemical parameters of water, as evidenced by the reduction of total nitrogen concentrations by 66%, ammonia by 52%, sulphates by 50%, nitrates by 46% and phosphate by 28%, below the discharge of water from the ponds in relation to the supplying waters. In addition, it was found that the dynamics of biogen transport in the fish pond system is characterized by a clear seasonal differentiation and is associated with the size of outflow.
Author Roman Cieśliński (FOG / IG / DH)
Roman Cieśliński,,
- Department of Hydrology
, Izabela Chlost (FOG / IG / DH)
Izabela Chlost,,
- Department of Hydrology
, Karol Lewowicki (FOG / IG / DH)
Karol Lewowicki,,
- Department of Hydrology
Other language title versionsImpact of fish ponds on the quality water in the Wąska river
Journal seriesPrace Geograficzne, ISSN 1644-3586, e-ISSN 2083-3113, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
No157
Pages51-68
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polish stawy rybne, jakość wody, wskaźniki fizyczno-chemiczne, warunki hydrograficzne, ładunek zanieczyszczeń
Keywords in Englishfish ponds, water quality, physicochemical indicators, hydrographic conditions, pollutant load
Abstract in PolishCelem pracy jest określenie wpływu hodowli ryb słodkowodnych na stan chemiczny wody zlewni Wąskiej. W pracy przedstawiono wyniki badań fizyczno-chemicznych wody zasilającej i zrzucanej ze stawów rybnych w miejscowości Klekotki. W punktach pomiarowych zlokalizowanych na rzece Wąskiej przed i poniżej stawów oznaczono: azot gólny i fosfor ogólny oraz stężenie substancji rozpuszczonych – amoniak, azotany(V), fosforany(V), siarczany(VI). Przeprowadzone obserwacje dowiodły, że stan fizyczno-chemiczny wody zasilającej stawy jest poniżej dobrego z powodu m.in. zbyt wysokiego stężenia fosforanów(V) (0,57 mg∙dm–3 powyżej stawów i 0,41 mg∙dm–3 poniżej). Pomimo to stwierdzono, że chów ryb może pozytywnie wpływać na proces oczyszczania wody i poprawę parametrów fizyczno-chemicznych wody, czego dowodem jest redukcja stężeń azotu ogólnego o 66%, amoniaku o 52%, siarczanów(VI) o 50%, azotanów(V) o 46% i fosforanów(V) o 28%, poniżej zrzutu wody ze stawów w stosunku do wód zasilających. Dodatkowo stwierdzono, że dynamika transportu biogenów w systemie stawów rybnych cechuje się wyraźnym zróżnicowaniem sezonowym i jest związana z wielkością odpływu.
DOIDOI:10.4467/20833113PG.19.009.10625
URL http://www.ejournals.eu/Prace-Geograficzne/2019/Numer-157/art/14257/
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Bez Utworów Zależnych (CC-BY-ND); with publication
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?