State action aimed at limiting financial exclusion in Poland in terms of sustainable and inclusive development

Maria Jastrzębska

Abstract

Purpose – The article was written to outline the State action (specifically central government’s) aimed at limiting financial exclusion in Poland in terms of sustainable and inclusive development in 2016-2019. Research method – In the article theoretical research is carried out on the basis of the subjective literature, existing legal requirements, international institutions’ and central government’s reports. Such research methods as descriptive analysis and inferential and inductive reasoning were used. First, financial exclusion is defined as a kind of social exclusion in the field of sustainable and inclusive development. Next, the author describes the most important central government’s activity aimed at limiting financial exclusion in 2016-2019 in three areas. It is analysed how the State affects household income through fiscal policy instruments. The most important legal regulations affecting entities offering financial services and their clients are also pointed out. Finally, the State activity aimed at improving financial education and financial allowance of the Polish people is described. Results – The article allows a better understanding of the State activity aimed at limiting financial exclusion in Poland undertaken in 2016-2019 with particular reference to fiscal policy instruments affecting household income. Originality/value – To the best of author’s knowledge, it is the only article concerning, as defined above, the three areas of the State activity aimed at limiting financial exclusion in Poland during the period considered, namely fiscal policy affecting household income; the most important legal regulations affecting entities offering financial services and their clients; improving financial education and financial allowance of the Polish people. It is very important considering sustainable and inclusive development.
Author Maria Jastrzębska (FM/KBiF)
Maria Jastrzębska,,
- Katedra Bankowości i Finansów
Journal seriesOptimum. Studia Ekonomiczne, [Optimum. Studia Ekonomiczne], ISSN 1506-7637, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
No4 (98)
Pages28-43
Publication size in sheets0.75
Keywords in Englishfinancial exclusion, public finance, state policy
Abstract in PolishCel - artykuł został napisany w celu nakreślenia działań państwa (w szczególności działań rządu centralnego) w latach 2016-2019 mających na celu ograniczenie wykluczenia finansowego w Polsce w świetle zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Metoda badawcza - w artykule prowadzone są badania teoretyczne na podstawie literatury przedmiotu, obowiązujących regulacji prawnych, raportów instytucji międzynarodowych i rządowych. Zastosowano analizę opisową oraz wnioskowanie dedukcyjne i indukcyjne. Omówiono istotę wykluczenia finansowego i wykluczenia społecznego. Następnie analizie poddano najważniejsze działania rządu centralnego w latach 2016–2019 mające na celu ograniczenie wykluczenia finansowego w trzech zdefiniowanych obszarach. Wyniki - artykuł pozwala lepiej zrozumieć działania państwa mające na celu ograniczenie wykluczenia finansowego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów polityki fiskalnej wpływających na dochód gospodarstwa domowego. Oryginalność / wartość - zgodnie z najlepszą wiedzą autora, jest to jedyny artykuł dotyczący trzech obszarów działalności państwa mających na celu ograniczenie wykluczenia finansowego w Polsce, tj. instrumentów dochodowych i wydatkowych polityki podatkowej wpływającej na dochód gospodarstw domowych; najważniejszych regulacji prawnych dotyczących podmiotów oferujących usługi finansowe oraz ich klientów; poprawy edukacji finansowej oraz świadomości finansowej Polaków.
DOIDOI:10.15290/oes.2019.04.98.03
URL http://optimum.uwb.edu.pl/index.php/osj/article/view/310/220
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?