Paradoks radykalizmu zmiany na przykładzie organizacji procesowej

Piotr Grajewski , Jacek Rybicki

Abstract

In the article, the evolutionary change versus the revolutionary change was described in terms of the paradox. This paradox was settled in the problem of the organizational change being aimed at the organization based on processes. In the article we pointed at four possible solutions of the paradox. These solutions are assuming the form of the strategy of changes. In the following part of the article the optimal conditions of the given solution application in practice were determined. In the summary implications which result from the analysis and syntheses of solutions connected with given paradox for the management theory were presented.
Author Piotr Grajewski (FM / IOM / DMS)
Piotr Grajewski,,
- Division of Management Systems
, Jacek Rybicki (FM / IOM / DSM)
Jacek Rybicki,,
- Division of Strategic Management
Other language title versionsThe paradox of a change radicalism on an example of the process organization
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2016
No422
Pages275-286
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishparadoks strategiczny, zmiana organizacyjna, strategie zmian, organizacja procesowa, dialektyka zmian
Keywords in Englishstrategic paradox, organizational change, strategies of changes, process organization, dialectic of changes
Abstract in PolishCel badawczy sformułowano jako znalezienie rozwiązań paradoksu strategicznego i określenie warunków brzegowych ich stosowalności w praktyce gospodarczej. Przedmiotem badań są strategie wdrażania organizacji procesowej. Zastosowana metoda badawcza ma swoje podstawy w myśleniu dialektycznym, polegającym na znajdowaniu rozwiązań paradoksów strategicznych w oparciu o syntezę tezy i antytezy, które stanowią punkt wyjściowy analizy paradoksu. W artykule przedstawiono istotę paradoksu typu zmiana ewolucyjna versus zmiana rewolucyjna. Paradoks ten osadzony został w problemie zmiany organizacyjnej mającej na celu przejście od organizacji funkcjonalnej do organizacji procesowej. W artykule wskazano na cztery możliwe rozwiązania paradoksu. Rozwiązania te przybierają postać strategii zmian. Określono optymalne warunki aplikacji danej strategii w praktyce i zaprezentowano implikacje wynikające z analizy i syntezy rozwiązań paradoksu dla teorii zarządzania. Między innymi wykazano, iż rozwiązaniami paradoksu zmiany w kierunku organizacji procesowej mogą być strategie jej wprowadzania oraz że każde rozwiązanie paradoksu ma optymalne warunki wdrożenia w praktyce biznesowej.
DOIDOI:10.15611/pn.2016.422.23
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=32403
Languagepl polski
LicenseOther; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*4 (2020-01-21)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?