Sektory gospodarcze w badaniach odporności ekonomicznej regionów

Grzegorz Masik

Abstract

As a result of the financial crisis and subsequently the economic crisis, the concept of economic resilience of the regions has become the interest of many researchers in the world. Although many years have passed since the crisis, its impact on the production and services sector of regions is still being analysed. The aim of the article is to review the concept of regional resilience and indication of regularities concerning resilience of economic sectors to crises. A review of international literature has been made, taking into account the different categories of regions and the importance of economic sectors for resilience of regions. Based on the literature review, it can be pointed out that three interpretations of regional resilience are taken into account: engineering, ecological and evolutionary. The key to economic resilience are macroeconomic policy, the degree of production specialisation, strong interconnections within industrial sectors and the diversification of regional economies. Research also indicates that metropolitan regions, despite the significant development of the financial sector and regions open to export, are vulnerable to economic shocks in the short term, but are resilient in the long-run. Peripheral agricultural regions poorly linked to the global economy and regions with above-average employment in the public sector are resilient in the short term and depend on central policies.
Author Grzegorz Masik (FOG / IG / DS-EG)
Grzegorz Masik,,
- Depertment of Socio-Economic Geography
Other language title versionsEconomic sectors in the research of economic resilience of regions
Journal seriesPrace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, ISSN 2080-1653, e-ISSN 2449-903X, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol33
No1
Pages117-129
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishodporność gospodarcza, regiony, sektor przemysłowy, sektor usługowy
Keywords in Englisheconomic, industrial sector, regions, resilience, services sector
Abstract in PolishNa skutek kryzysu finansowego, a następnie gospodarczego koncepcja odporności ekonomicznej regionów znalazła się w zainteresowaniu wielu badaczy na świecie. Pomimo upływu wielu lat od kryzysu nadal analizuje się jego wpływ na sektor produkcyjny i usługowy regionów. Celem artykułu jest przegląd koncepcji odporności regionalnej i wskazanie prawidłowości dotyczących odporności sektorów gospodarczych na kryzysy. Dokonano gruntownej kwerendy literatury międzynarodowej, uwzględniając różne kategorie regionów oraz znaczenie sektorów gospodarczych dla odporności regionów. Na podstawie przeglądu literatury można wskazać, że uwzględniane są trzy interpretacje odporności regionalnej: inżynieryjna, ekologiczna i ewolucyjna. Kluczowe dla odporności gospodarczej są: polityka makroekonomiczna, stopień specjalizacji produkcyjnej, silne powiązania wewnątrz sektorów przemysłowych oraz dywersyfikacja gospodarek regionalnych. Badania wskazują także, że regiony metropolitalne, pomimo znaczącego rozwoju sektora finansowego, oraz regiony otwarte na eksport w krótkim okresie nie są odporne na szoki gospodarcze, lecz są na nie odporne w długim horyzoncie czasowym. Peryferyjne regiony rolnicze słabo powiązane z gospodarką światową oraz regiony o ponadprzeciętnym zatrudnieniu w sektorze publicznym są odporne w krótkim okresie i zależą od polityk centralnych.
DOIDOI:10.24917/20801653.331.9
URL http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/20801653.331.9/4502
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 17-11-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?