Empatia jako determinanta stylów postępowania w sytuacji konfliktowej

Bożena Kłusek-Wojciszke

Abstract

Empathy is a multidimensional phenomenon and the subject of interest of psychologists, anthropologists, philosophers and theologists. In light of the increasing problem of lack of efficient communication and understanding between individuals and groups, intensifying stereotypes and prejudicial behaviour, empathy, which allows one to understand the feelings of another person, adopt his point of view and respect his attitudes toward the surrounding world, is becoming a crucial social skill. The concept has been the subject of philosophers’ fascination since at least Aristotelian times and the continuous interest in it stems from its obvious importance for social organisations. The positive influence of empathy on social functioning of people in various social contexts has been proved numerous times. Among the „blessings” of empathy are not only an increase in helpful behaviours, the inhibition of aggression, improved communication skills and a tactful way of being (tolerance toward others, supportiveness and lack of egocentrism), but also responsible behaviours, a lower tendency to start conflicts and an ability to solve them promptly and in a constructive manner. This articles is attempts to describe the influence of empathy on the choice of conflict behaviour styles. The aim of the research was to determine the relationship, if any, between empathy and conflict behaviour styles.
Author Bożena Kłusek-Wojciszke (FE / IMTST)
Bożena Kłusek-Wojciszke,,
- Institute of Maritime Transport and Seaborne Trade
Other language title versionsEmpathy as a determinant of conflict behaviour styles
Journal seriesRoczniki Ekonomii i Zarządzania, ISSN 2081-1837, (B 6 pkt)
Issue year2016
Vol8
No2
Pages99-115
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishempatia, konflikt, style postępowania w sytuacji konfliktowej, skala wrażliwości empatycznej
Keywords in Englishempathy, conflict, conflict behaviour styles, Empatic Sensitivity Scale
Abstract in PolishEmpatia to zjawisko wieloaspektowe będące przedmiotem zainteresowania zarówno psychologów, jak i antropologów, filozofów i teologów. W obliczu ciągle narastającego problemu braku efektywnej komunikacji i zrozumienia pomiędzy jednostkami i grupami, narastania stereotypów i uprzedzeń empatia – pozwalająca na zrozumienie uczuć innego człowieka, przyjmowanie jego punktu widzenia oraz poszanowanie różnic w podejściu do rzeczywistości – staje się kluczową umiejętnością społeczną. W rzeczywistości zagadnienie to fascynowało filozofów już co najmniej od czasów Arystotelesa, a niesłabnące zainteresowanie tym tematem wynika z jego oczywistego znaczenia dla organizacji społecznej. Wpływ empatii na lepsze funkcjonowanie społeczne ludzi, i to w wielu kontekstach życia społecznego, został wielokrotnie udowodniony. Wśród „dobroczynnych” skutków empatii wymienia się zarówno wzrost zachowań pomocowych, hamowanie agresji, większe umiejętności komunikowania się, taktowny styl bycia (tolerancja w stosunku do innych, udzielanie wsparcia, brak egocentryzmu), podejmowanie odpowiedzialnych zachowań, jak i mniejszą skłonność do wywoływania konfliktów oraz tendecję do szybkiego i konstruktywnego ich rozwiązywania. Niniejszy artykuł podejmuje próbę określenia wpływu empatii na wybór stylu postępowania w sytuacjach konfliktowych. Celem badań było stwierdzenie, czy istnieją i jaki przybierają charakter związki między empatią a stylami postępowania w sytuacjach konfliktowych.
DOIDOI:10.18290/reiz.2016.8(44).2-6
URL http://dx.doi.org/10.18290/reiz.2016.8(44).2-6
Languagepl polski
Score (nominal)6
ScoreMinisterial score = 6.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back