Wpływ systemowego ryzyka płynności na stabilność gospodarki polskiej

Jerzy Piotr Gwizdała

Abstract

An increase in the risk is essential for the economy and its stability. Higher liquidity risk in the system causes lower capacity to absorb shocks and higher probability of adverse trends propagation. The banking system, having less liquidity reserves, is more vulnerable to the phenomenon of "pro-cyclicality", i.e. the strengthening of economic cycles. Short- and long-term microeconomic risks in banks may, in a situation of liquidity tension, lead to significant inhibition of economic growth. An increase in liquidity risk impairs the mechanisms of monetary policy, whereas a growth of potential burden on the Bank Guarantee Fund generates the risk of a banking crisis becoming a sovereign crisis. The existence of currency liabilities and long-term currency liquidity risk expose the Polish economy to a stronger transmission of the crisis from abroad.
Author Jerzy Piotr Gwizdała (FM/KBiF)
Jerzy Piotr Gwizdała,,
- Department of Finance and Financial Risk
Other language title versionsThe impact of systemic liquidity risk on stability of the Polish economy
Journal seriesProblemy Zarządzania, ISSN 1644-9584, (B 11 pkt)
Issue year2015
Vol13
No3, t. 2
Pages19-29
Publication size in sheets0.50
Keywords in Polishryzyko, system, płynność
Keywords in Englishrisk, system, liquidity
Abstract in PolishWzrost ryzyka ma istotne znaczenie dla gospodarki i jej stabilności. Większe ryzyko płynności w systemie powoduje mniejszą możliwość absorpcji szoków i większe prawdopodobieństwo propagacji niekorzystnych trendów. System bankowy, posiadając mniejsze rezerwy płynności, jest bardziej narażony na zjawisko "procykliczności", czyli wzmacniania cykli koniunkturalnych. Krótko- i długookresowe ryzyko mikroekonomiczne w bankach mogą w sytuacji napięć płynnościowych prowadzić do znacznego zahamowania wzrostu gospodarczego. Wzrost ryzyka płynności osłabia mechanizmy polityki pieniężnej, a coraz większe potencjalne obciążenie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) rodzi ryzyko przekształcenia się kryzysu bankowego w kryzys suwerena. Istnienie pasywów walutowych oraz długoterminowe ryzyko płynności walutowej narażają polską gospodarkę na silniejszą transmisję kryzysu z zagranicy.
DOIDOI:10.7172/1644-9584.55.2
URL http://pz.wz.uw.edu.pl/sites/default/files/artykuly/pz_2015_3_2_gwizdala.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?