Wymiana barterowa jako strategia ubogich: między odwzajemnieniem a samowystarczalnością

Małgorzata Lewartowska-Zychowicz , Longina Strumska-Cylwik

Abstract

The aim of the analysis is an attempt to interpret the meanings given to the barter exchange by its participants. The interpretative framework consists of two theoretical contexts: the discourse of reciprocity and the discourse of self-sufficiency in which we have placed the statements of the respondents. The former refers to the strategy rooted in tradition and rituals of barter economy, while the latter refers to the classical liberal interpretation of humanity fulfilled in actions aimed at gaining independence from others. The tensions between these strategies are explained by Richard Sennett’s concept of respect where respect is earned by giving to others or through self-development. The analysed interpretations of barter exchange participants indicate that they treat both strategies as mutually consistent ways of explaining the practices in which they participate.
Author Małgorzata Lewartowska-Zychowicz (FSS / IE / DGP)
Małgorzata Lewartowska-Zychowicz,,
- Division of General Pedagogy
, Longina Strumska-Cylwik (FSS / IE / DGP)
Longina Strumska-Cylwik,,
- Division of General Pedagogy
Other language title versionsBarter exchange as a strategy of the poor: between reciprocity and self-sufficiency
Journal seriesMiscellanea Anthropologica et Sociologica, ISSN 2084-2937, e-ISSN 2354-0389, [2354-0389], (0 pkt)
Issue year2019
No20(1)
Pages225-236
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishwymiana barterowa, bieda, odwzajemnienie, autonomia
Keywords in Englishbarter exchange, poverty, reciprocity, autonomy
Abstract in PolishCelem analizy jest próba interpretacji znaczeń nadawanych wymianie barterowej przez jej uczestników. Ramę interpretacyjną stanowią dwa konteksty teoretyczne: dyskurs odwzajemnienia i dyskurs samowystarczalności, w których ulokowałyśmy wypowiedzi badanych. Pierwszy z nich odsyła do strategii działania zakorzenionej w tradycjach i rytuałach gospodarki przedpieniężnej, drugi natomiast nawiązuje do klasycznej liberalnej wykładni człowieczeństwa, wypełniającego się w działaniach ukierunkowanych na pozyskiwanie niezależności od innych. Napięcia powstające między tymi strategiami wyjaśnia koncepcja szacunku Richarda Sennetta, zgodnie z którą jest on zyskiwany przez dawanie innym lub przez samorozwój. Analizowane interpretacje uczestników wymiany barterowej wskazują, że obydwie strategie są przez nich traktowane jako wzajemnie niesprzeczne sposoby wyjaśniania praktyk, w których biorą udział.
DOIDOI:10.26881/maes.2019.1.12
URL https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/3163/2565
Languagepl polski
LicenseRepository; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Na tych samych warunkach (CC-BY-NC-SA); with publication
File
Lewartowska_Zychowicz_Malgorzata_Wymiana_barterowa_2019.pdf 2.05 MB
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 25-11-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
LicencjaUtwór jest udostępniany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?