Zasoby obszarów wiejskich w lokalnym rozwoju gospodarki niskowęglowej

Paweł Wiśniewski

Abstract

The aim of the study is to assess the importance of rural resources and the ability to use their potential for the local low-carbon economy development. The paper presentsa diagnosis of the situation of Polish agriculture and rural areas in terms of low-carbon economy. Strengths and weaknesses as well as the opportunities and threats in the twokey elements, i.e. maintenance or increase in the ability to absorb CO2 and reduction of greenhouse gas emissions from agricultural lands and soils, were indicated. Specific attention was paid to the high potential of agriculture and rural areas (including forestry) in terms of the possible use of their resources in order to increase the sequestration ofcarbon in biomass and soil and reduce greenhouse gas emissions, as well as the use of agricultural and agro-food processing with wood biomass for renewable energy development,including the production of biogas and biofuels. Moreover, the principles of operation of a low-carbon economy and the main bearings of low-carbon development of rural areas were determined. Also the need was stressed to include agriculture and rural areas into the local planning of low-carbon economy and their recognition in low-carbon economy plans which are being prepared by local government units. The proposed solutions are the result of the research and analyses carried out, as an author, during the work on a Pilot programme of low-carbon development of Starogard county. It is the first ofsuch documents dedicated to low-carbon economy, drawn on a county scale in Poland.
Author Paweł Wiśniewski (FOG / IG / DPGEM)
Paweł Wiśniewski,,
- Department of Physical Geography and Environmental Management
Other language title versionsRural resources in the local development of low-carbon economy
Journal seriesStudia Obszarów Wiejskich, ISSN 1642-4689, (B 12 pkt)
Issue year2017
Vol45
Pages7-20
Publication size in sheets0.65
Abstract in PolishCelem pracy jest ocena znaczenia zasobów obszarów wiejskich oraz możliwości wykorzystania ich potencjału w lokalnym rozwoju gospodarki niskowęglowej (niskoemisyjnej). W artykule dokonano diagnozy sytuacji obszarów wiejskich w Polsce izwiązanej z nimi działalności rolniczej w aspekcie gospodarki niskoemisyjnej,wskazując mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia w dwóch kluczowych elementach, do jakich zaliczyć należy utrzymanie lub wzrost zdolności do pochłaniania CO2 oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa i gleb. Zwrócono uwagę na duży potencjał obszarów wiejskich w zakresie możliwości wykorzystania ich zasobów w celu zwiększenia sekwestracji węgla w biomasie i glebie, ograniczenia emisji gazów cieplarnianych,a także wykorzystania działalności rolniczej i przetwórstwa rolno-spożywczego wraz z biomasą drzewną do rozwojuenergetyki odnawialnej, w tym do produkcji biogazu i biopaliw. Na przykładzie powiatu starogradzkiego, objętego Pilotażowym programem niskowęglowego rozwoju – pierwszym tego typu dokumentem poświęconym gospodarce niskoemisyjnej, sporządzonym w skali powiatu w Polsce – wskazano zalecane zasady funkcjonowania gospodarki niskoemisyjnej oraz kierunki niskowęglowego rozwoju na obszarach wiejskich. Podkreślonokonieczność włączenia rolnictwa i terenów wiejskich do lokalnego planowania gospodarki niskoemisyjnej poprzez ich ujęcie w przygotowywanych obecnie przez jednostki samorządu terytorialnego planach gospodarki niskoemisyjnej.
DOIDOI:10.7163/SOW.45.1
URL http://rcin.org.pl/igipz/Content/63446/WA51_83175_r2017-t45_SOW-Wisniewski.pdf
Languagepl polski
LicenseRepository; published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
Score (nominal)12
ScoreMinisterial score = 12.0, 15-12-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 15-12-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back