Administracyjnoprawne instrumenty dyscyplinowania dłużników alimentacyjnych – wybrane zagadnienia materialnoprawne i procesowe

Tomasz Kosicki

Abstract

The issues concerning of not paying the alimony by persons legally obliged to do this is still very current. This problem currently affects nearly one million children in Poland. The passivity of debtors led to the fact that the legislature has introduced to the Polish legal system specific legal and administrative instruments whose aim is disciplining the alimony debtors. The effects of these instruments can be very severe; a perfect example of it is a sanction in the form of withdrawal of driving licenses by the relevant authority of public administration. The aim of this article is to present synthetic instruments described above, which legally substantive basis is enacted by the Law of 7 September 2007 on the assistance to persons entitled to alimony (consolidated text. Journal of Laws of 2019., Pos. 670 as amended.). The first part of the work deals generally with the maintenance obligation, its scope, content and functions. The second part discusses the activities preceding the institution of administrative proceedings against alimony debtors, such as e.g. alimony interviews. Next, two closely related administrative procedures were analyzed: regarding the recognition of the alimony debtor as avoiding maintenance obligations and on seizure of the driving license.
Author Tomasz Kosicki (FLA)
Tomasz Kosicki,,
- Faculty of Law and Administration
Journal seriesStudia z zakresu nauk prawnoustrojowych. Miscellanea, ISSN 1899-4601, e-ISSN 2449-9005, (0 pkt)
Issue year2019
Vol9
Pages137-165
Publication size in sheets1.40
Keywords in Polishalimenty, dłużnik alimentacyjny, niealimentacja, odebranie prawa jazdy
Keywords in Englishalimony, alimony debtor, not paying of alimony, withdrawal of license
Abstract in PolishProblematyka dotycząca nieuiszczania alimentów przez osoby do tego obowiązane jest wciąż zagadnieniem bardzo aktualnym. Problem ten dotyka obecnie blisko milion dzieci w Polsce. Bierność dłużników doprowadziła do tego, że ustawodawca wprowadził do polskiego systemu prawnego administracyjnoprawne instrumenty, których celem jest dyscyplinowanie dłużników alimentacyjnych. Skutki zastosowania tych instrumentów mogą być bardzo dotkliwe, czego doskonałym przykładem jest sankcja w postaci odebrania prawa jazdy przez uprawniony do tego organ administracji publicznej. Celem artykułu jest syntetyczne przedstawienie wyżej wskazanych instrumentów, których materialnoprawne podstawy wprowadza ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 670 ze zm.). Pierwsza część pracy traktuje ogólnie o obowiązku alimentacyjnym, jego zakresie, treści oraz funkcjach. W drugiej omówiono czynności poprzedzających wszczęcie postępowań administracyjnych wobec dłużników alimentacyjnych takich jak np. wywiad alimentacyjny. Następnie analizie poddano dwa ściśle ze sobą powiązane postępowania administracyjne: w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych oraz w sprawie odebrania prawa jazdy.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0013.7200
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 30-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?