Współczesne wyzwania europejskiej polityki transportowej

Aleksandra Koźlak , Barbara Pawłowska

Abstract

Efficient transport system is essential to improve social welfare while it has a significant impact not only on the economic growth but also social development. Efficient transport is understood as the one which meets the demand for movement and at the same time minimizes resources used and the negative effects of its development. The main task of transport policy is to manage the sector in such a way to maximize the benefits within minimal costs. This article aims to identify the challenges facing European transport policy and to identify areas and actions where its objectives can be achieved. It is very important to monitor and adjust the objectives to real socio-economic conditions.
Author Aleksandra Koźlak (FE / ChTE)
Aleksandra Koźlak,,
- Deparment of Transport Economics
, Barbara Pawłowska (FE / ChTE)
Barbara Pawłowska,,
- Deparment of Transport Economics
Other language title versionsCurrent challenges of European transport policy
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2016
No450
Pages311-322
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishtransport, polityka transportowa, infrastruktura transportu, gospodarka niskoemisyjna
Keywords in Englishtransport, transport policy, transport infrastructure, low-emission economy
Abstract in PolishEfektywny system transportowy jest niezbędny dla poprawy dobrobytu społeczeństwa, gdyż ma znaczący wpływ na tempo nie tylko wzrostu gospodarczego, ale też rozwoju społecznego. Efektywny transport rozumiany jest jako taki, który zaspokaja popyt na usługi przemieszczania i jednocześnie minimalizuje wykorzystywane w tym celu zasoby. Ma on za zadanie sprostać rosnącym potrzebom przemieszczania, ale jednocześnie minimalizować negatywne skutki rozwoju sektora. Zadaniem polityki transportowej jest takie zarządzanie sektorem, aby zmaksymalizować korzyści przy minimalnych kosztach. Celem artykułu jest określenie wyzwań stojących przed europejską polityką transportową oraz zidentyfikowanie obszarów, w których podjęcie działań umożliwi osiągnięcie założonych celów. Istotne jest bieżące monitorowanie i korygowanie założonych celów, tak aby były one z jednej strony ambitne i prowadziły do poprawy efektywności sektora transportu, ale z drugiej strony muszą być możliwe do osiągnięcia.
DOIDOI:10.15611/pn.2016.450.27
URL http://www.dbc.wroc.pl/Content/35939/Kozlak_Wspolczesne_Wyzwania_Europejskiej_Polityki_Transportowej_2016.pdf
Languagepl polski
LicenseOther; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?