Testyzowanie edukacji i jego efekty

Łukasz Remisiewicz

Abstract

In the essay, the author offers to re-theorize the main ideas of the book Testy edukacyjne. Studium dynamiki selekcji i socjalizacji [Educational Tests. The Study in the Dynamics of the Selection and Socialization] (2017) by Agnieszka Gromkowska-Melosik. Using the examples meticulously described in the book, the author isolates the universal patterns of social changes affected by educational testing whereby the agents involved in the testing at various levels reorient their behaviour. These changes are called testization and are seen to unfold at three levels: testocracy (macro-social level), testolatry (cultural values level) and teaching to the test (micro-social level). Testocracy understood as „governing through tests” is the use of abstract systems as a selection tool. Testocracy understood as „managing through tests” allows for comparative evaluation of educational systems worldwide. Testolatry refers to the cultural beliefs about objectivity and independence of tests. These beliefs secure a stable and socially legitimized order of testing. Finally, teaching to the test modifies the techniques of knowledge transmission and ascribes a higher value to such techniques that are more likely to improve test results.
Author Łukasz Remisiewicz (FSS / IPSJ)
Łukasz Remisiewicz,,
- Institute of Philosophy, Sociology and Journalism
Other language title versionsTestizing education and its outcomes
Journal seriesStudia Socjologiczne, ISSN 0039-3371, (N/A 70 pkt)
Issue year2019
No2 (233)
Pages205-233
Publication size in sheets1.9
Keywords in Polishsocjalizacja, selekcja, egzaminy, stratyfikacja edukacyjna, nierówności w edukacji
Keywords in Englishsocialization, selection, examinations, educational stratification, educational inequalities
ASJC Classification3312 Sociology and Political Science
Abstract in PolishW niniejszym eseju autor proponuje reteoretyzację głównych idei zawartych w książce „Testy edukacyjne. Studium dynamiki selekcji i socjalizacji” (2017) autorstwa Agnieszki Gromkowskiej-Melosik. Z przykładów szczegółowo opisanych w książce, autor wyodrębnia uniwersalne wzorce zmian społecznych spowodowanych wprowadzeniem testów edukacyjnych, w ramach których podmioty uwikłane na różnych poziomach w testy edukacyjne reorientują swoje zachowania. Wszystkie te zmiany nazywane są testyzacją. Testyzacja składa się z trzech elementów: testokracji (poziom makrospołeczny), testolatrii (poziom przekonań kulturowych) i uczenia pod testy (poziom mikrospołeczny). Testokracja jako „rządy testów” polega na wykorzystaniu systemów abstrakcyjnych jako narzędzia selekcji. Testokracja jako „zarządzanie poprzez testy” polega na porównawczym ocenianiu stanu systemów edukacji na świecie. Testolatria obejmuje zespół przekonań kulturowych odnoszących się do obiektywności i niezależności testów. Przekonania te zapewniają stabilny i społecznie uprawomocniony porządek testowania. Wreszcie, uczenie pod testy modyfikuje techniki przekazywania i przyswajania wiedzy, przypisując wyższe wartości tym, które z większym prawdopodobieństwem poprawiają wyniki testu.
DOIDOI:10.24425/sts.2019.126145
URL http://journals.pan.pl/Content/110057/PDF/Studia_Socjologiczne_2019_nr2_s.205_233.pdf?handler=pdf
Languagepl polski
Score (nominal)70
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 70.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 0.34; WoS Impact Factor: 2012 = 0.024 (2)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?