Miary odporności gospodarczej, społecznej i instytucjonalnej

Grzegorz Masik

Abstract

The subject of the paper are measures of economic, social and institutional resilience undertaken in many international studies. The aim of the study, however, is to review international research and on this basis to present the measures and indicators of resistance used. To present the results of the analysis, tables were used, taking into account several characteristics of indicators. A review of the literature shows that resilience studies distinguish categories of indicators such as: context/baseline indicators, input indicators, output indicators, outcome indicators and process indicators. Another division of indicators includes direct and indirect measurement of resilience. Resilience measures can also refer to quantitative and qualitative indicators. Referring to the scale of the research, the international, national, regional, local (urban), neighborhood and individual or household level are distinguished. A review of the studies shows that output and outcome indicators at national and local levels are most commonly used in resilience analyses. The vast majority of indicators allow to measure resilience indirectly and the measurement method is usually quantitative and based on secondary data.
Author Grzegorz Masik (FOG / IG / DS-EG)
Grzegorz Masik,,
- Depertment of Socio-Economic Geography
Other language title versionsMeasures of economic, social and institutional resilience
Journal seriesPrace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, [Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego], ISSN 2080-1653, e-ISSN 2449-903X, (N/A 20 pkt)
Issue year2020
Vol34
No1
Pages32-48
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishmiary, odporność gospodarcza, odporność instytucjonalna, odporność społeczna, wskaźniki
Keywords in Englisheconomic resilience, indicators, institutional resilience, measures, social resilience
Abstract in PolishPrzedmiotem pracy są miary odporności gospodarczej, społecznej i instytucjonalnej podejmowane w badaniach międzynarodowych. Celem opracowania jest natomiast przegląd międzynarodowych badań i na tej postawie przedstawienie stosowanych miar i wskaźników odporności. Do prezentacji wyników analizy wykorzystano zestawienia tabelaryczne uwzględniające kilka cech wskaźników. Z przeglądu literatury wynika, że w badaniach odporności wyróżnia się takie kategorie wskaźników, jak: wskaźniki kontekstowe, wskaźniki wejściowe, wskaźniki produktu, wskaźniki rezultatu oraz wskaźniki procesu. Inny podział wskaźników uwzględnia pomiar bezpośredni i pośredni odporności. Miary odporności mogą odnosić się również do wskaźników ilościowych i jakościowych. Odnosząc się do skali badania odporności, wyróżnia się poziom międzynarodowy, krajowy, regionalny, lokalny (miejski), sąsiedzki i indywidualny lub gospodarstw domowych. Z przeglądu badań wynika, że najczęściej w analizach odporności stosowane są wskaźniki produktu i rezultatu na poziomie krajowym i lokalnym. Zdecydowana większość wskaźników pozwala zmierzyć odporność w sposób pośredni, a metoda pomiaru ma zazwyczaj charakter ilościowy i opiera się na danych wtórnych.
DOIDOI:10.24917/20801653.341.3
Languagepl polski
LicenseRepository; published final; Uznanie Autorstwa - Bez Utworów Zależnych (CC-BY-ND); with publication
File
Masik_Grzegorz_Miary_odporności_gospodarczej_2020.pdf 2.4 MB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 03-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
LicencjaUtwór jest udostępniany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-ND 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?