Prawosławie w życiu gagauskiej społeczności w Mołdawii

Wiktor Jesionek

Abstract

The keynote idea is that Christian Orthodoxy served and still serves a important role in the life of the Gagauz community in Moldova. The aim of the following text is to show on the basis of the author’s observations and literature of the subject the role of christian orthodoxy, which has changed over time, taking into account the current state of affairs. The text presents or indicates such issues as: historical background, the importance of the clergy, religiosity, Orthodox holidays, cemeteries, temples, Orthodoxy in the public space and the organizational structure of the Orthodox Church.
Author Wiktor Jesionek (FSS)
Wiktor Jesionek,,
- Faculty of Social Sciences
Other language title versionsOrthodox faith in the life of the Gagauz community in Moldova
Journal seriesHumanistyka i Przyrodoznawstwo, ISSN 1234-4087, (B 7 pkt)
Issue year2018
Vol24
Pages319-334
Publication size in sheets0.85
Keywords in PolishGagauzja, Gagauzi, Mołdawia, prawosławie, religijność
Keywords in EnglishGagauzia, Gagauzes, Moldova, Orthodox Christianity, religiousness
Abstract in PolishMyślą przewodnią jest twierdzenie, że prawosławie pełniło i pełni nadal istotną rolę w życiu społeczności mołdawskich Gagauzów. Celem niniejszego tekstu jest ukazanie roli prawosławia, która zmieniała się w czasie, oraz omówienie wybranych zagadnień związanych z prawosławiem przy uwzględnieniu obecnego stanu rzeczy, dokonane w oparciu o obserwacje własne i literaturę przedmiotu. W toku rozważań zostaną przedstawione bądź zasygnalizowane takie zagadnienia jak: tło historyczne, znaczenie duchowieństwa, religijność, prawosławne święta, cmentarze, świątynie, prawosławie w przestrzeni publicznej oraz struktura organizacyjna cerkwi prawosławnej.
DOIDOI:10.31648/hip.2622
URL https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/hip/article/view/2622/2188
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 7.0, 27-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 27-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back