Wynagrodzenia z tytułu sprzedaży ubezpieczeń jako wyznacznik strategii rozwoju banków opartych na modelu współpracy z zakładami ubezpieczeń

Piotr Pisarewicz

Abstract

The aim of this research study is to analyze the level of commisions from insurance sales as an indicator of the development strategy of commercial banks based on the model of cooperation with insurance companies. Changes in banks’ financial parameters were tested against external factors which included particular two strategic elements influencing the cooperation of banks and insurers: Recommendation U issued by the KNF and changes in interest rates level. The study involved financial statements of exchange quoted banks for the years 2011-2014, ie. the period in which the KNF implemented new regulations and the MPC undertook decision by successive lowering of interest rates. The analysis of financial reports indicated that the level of remuneration for the sale of insurance products was radically different for different banks. Selected entities therefore implement their strategies based on the substantial cooperation with insurance companies and with an emphasis on other types of products. The results presented in subsequent chapters showed the diversity of the banking sector and different ways to gain a strong competitive position. The analysis pointed to current trends in the banking sector showing the influence of the examined factors and parameters on changes currently taking place in the financial market.
Author Piotr Pisarewicz (FM / DFFR)
Piotr Pisarewicz,,
- Department of Finance and Financial Risk
Other language title versionsInsurance commissions as a determinant of banks' strategies based on co-operation with insurance companies
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2016
No415
Pages182-193
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishwynagrodzenia z tytułu sprzedaży ubezpieczeń, bank, zakład ubezpieczeń, przychody odsetkowe, przychody z tytułu opłat i prowizji
Keywords in Englishinsurance commission, bank, insurance company, interest income, income from fees and commissions
Abstract in PolishCelem badawczym niniejszego opracowania jest analiza poziomu wynagrodzeń z tytułu sprzedaży ubezpieczeń jako wyznacznika strategii rozwoju banków komercyjnych opartych na modelu współpracy z zakładami ubezpieczeń. Zmiany parametrów finansowych banków zbadano na tle czynników zewnętrznych, do których zaliczono w szczególności dwa strategiczne elementy wpływające na współpracę banków i ubezpieczycieli: Rekomendację U wydaną przez KNF oraz zmiany poziomu stóp procentowych wynikające z realizacji celów polityki pieniężnej RPP. Badaniu poddano sprawozdania finansowe banków giełdowych za lata 2011-2014, czyli okres, w którym KNF wdrażała nowe regulacje, a RPP podejmowała decyzje o sukcesywnym obniżaniu stóp procentowych. Analiza sprawozdań finansowych wskazała, iż poziom wynagrodzeń z tytułu sprzedaży produktów ubezpieczeniowych był skrajnie odmienny dla poszczególnych banków. Wybrane podmioty realizowały zatem swoje strategie w oparciu o znaczącą współpracę z zakładami ubezpieczeń, jak i kładąc nacisk na inne rodzaje produktów. Wyniki przedstawione w kolejnych rozdziałach analitycznych pokazały różnorodność sektora bankowego i odmienne sposoby na zdobycie silnej pozycji konkurencyjnej. Analiza wskazała na bieżące trendy w sektorze bankowym, ukazując wpływ badanych czynników i parametrów na zmiany zachodzące aktualnie na rynku finansowym.
DOIDOI:10.15611/pn.2016.415.17
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=32949&from=publication
Languagepl polski
LicenseOther; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?