Gli istituti di democrazia diretta e i loro effetti sulle politiche pubbliche in Polonia

Marcin Michał Wiszowaty

Abstract

The purpose of the article is to try to answer the question about the impact of direct democracy institutions on the decision-making process and public policies in Poland. As a result of the research it should be stated that this impact is small. This applies to both the local and national levels. The low efficiency of local referendums is determined by several factors: first of all – the low level of development of civil society in Poland, which causes a small percentage of citizens to get involved in public affairs, even regarding its immediate surroundings. Secondly – restrictive legal regulations that make it difficult to organize a referendum and high requirements regarding the validity of the referendum. As a result, the negative result of the efforts of a minority of active citizens is decided by a passive majority. At the national level, there is usually no referendum or adoption of the bill at the initiative of citizens at all, because parliament opposes this. The significance of the short history of direct democracy in Poland cannot be completely excluded. Before World War II, there were no such mechanisms in the Polish legal order at all. After World War II, the communists used the institution of the referendum in an instrumental way, which effectively lowered its assessment and deteriorated the opinion of Poles about it. Polish political traditions that date back to the so-called in the best period of its existence (the 16th century / 17th century) were based on the broad involvement of many citizens in public affairs (then only the nobility, which, however, constituted a significantly higher percentage of society than in Western Europe). The act of the Polish parliament of 1505, which was key to this involvement, was entitled “nihil novi [sine communi consensu]” – referring to the slogan “nothing about us without us”. It is to be hoped that the proposals for changes described in the article will follow and contribute to a significant increase in the influence of citizens on the decision-making process and public policies thanks to the increasingly effective institutions of direct democracy.
Author Marcin Michał Wiszowaty (FLA/DCLPI)
Marcin Michał Wiszowaty,,
- Department of Constitutional Law and Political Institutions
Other language title versionsInstytucje demokracji bezpośredniej i ich wpływ na proces decyzyjny w sferze realizacji polityki publicznej w Polsce
Pages451-474
Publication size in sheets1.15
Book De Martin Gian Candido, Szmyt Andrzej, Gambale Piero, Serowaniec Maciej (eds.): La democrazia diretta in Italia, Polonia e Unione europea: atti del VII Colloquio italo-polacco sulle trasformazioni istituzionali: Palermo, Palazzo Steri, 7-8 giugno 2018, 2020, Luiss University Press - LuissX srl, ISBN 978-88-6105-369-4, 577 p.
Abstract in PolishCelem artykułu jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie o wpływ jaki mogą wywierają instytucje demokracji bezpośredniej na proces decyzyjny i polityki publiczne w Polsce. W wyniku przeprowadzonych badań należy stwierdzić, że wpływ ten jest niewielki. Dotyczy to zarówno poziomu lokalnego, jak i ogólnokrajowego. O niewielkiej efektywności referendów lokalnych decyduje kilka czynników: po pierwsze – niski poziom rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, który sprawia, że niewielki odsetek obywateli angażuje się w sprawy publiczne, nawet dotyczące jego najbliższego otoczenia. Po drugie – restrykcyjna regulacja prawna, która utrudnia zorganizowanie referendum oraz wysokie wymogi dotyczące ważności referendum. Powoduje to, że o negatywnym rezultacie wysiłków mniejszości aktywnych obywateli decyduje bierna większość. Na poziomie ogólnokrajowym najczęściej w ogóle nie dochodzi do zorganizowania referendum lub uchwalenia ustawy z inicjatywy obywateli ponieważ sprzeciwia się temu parlament. Nie można także zupełnie wykluczyć znaczenia faktu krótkiej historii demokracji bezpośredniej w Polsce. Przed II wojną światową w ogóle nie było w polskim porządku prawnym tego typu mechanizmów. Po II wojnie światowej komuniści posługiwali się instytucja¸ referendum w sposób instrumentalny, co skutecznie obniżyło jego ocenę i pogorszyło opinię Polaków na jego temat. Polskie tradycje ustrojowe sięgające czasów tzw. republiki szlacheckiej, w najlepszym okresie jej istnienia (XVI w. / XVII w.) oparte były na szerokim zaangażowaniu w sprawy publiczne bardzo szerokich rzesz obywateli (wówczas tylko szlachty, która jednak i tak stanowiła odsetek społeczeństwa znacząco wyższy niż w Europie Zachodniej). Kluczowy dla tego zaangażowania akt polskiego parlamentu z 1505 r. nosił tytuł „nihil novi [sine communi consensu]” – nawiązując do hasła „nic o nas bez nas”. Należy mieć nadzieję, że opisane w artykule propozycje zmian nastąpią i przyczynią się do znaczącego zwiększenia wpływu obywateli na proces decyzyjny i polityki publiczne dzięki coraz bardziej skutecznym instytucjom demokracji bezpośredniej.
Languageit włoski
Score (nominal)5
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 5.0, 24-02-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?