Kształcenie na pierwszym etapie edukacyjnym jako problem pedagogiki specjalnej - wielogłos prac pedagogicznych i nauczycielskich koncepcji kształcenia z reformą w tle

Sławomira Sadowska

Abstract

The reformatory activities following the political shift in 1989 brought about new interpretation of work at the first stage of education as well as changes in the existing qualifications of teachers working in grades 1-3 in special needs education schools. The read out work standards included in the documents drawn up by the Ministry of Education stand in opposition to the attitudes expressed by scientific circles. Simultaneously the former leave a mark on the teachers conceptualization of work at the first educational stage. The conception of work in the grades 1-3 that developed on the grounds of special needs education, although its basic principles were not questioned in the post reform schools, is no longer the core of the work with pupils with disabilities- the space for the teachers activities and thinking is filled with external integration. The pedagogical view (scientific) on the process of work at the first educational stage is distinctly different to the one that is visible in the documents drawn up by the Ministry of Education, curricula, student’s books: the receptive character of the process of knowing the world and creating knowledge based on the cognition is being rejected, which forces the pupils’ cognitive work to be similar to the researcher activity.
Author Sławomira Sadowska (FSS / IE / DSpecE)
Sławomira Sadowska,,
- Division of Special Education
Other language title versionsTeaching at the first stage of education as a problem of special needs educations - a polyphony in pedagogical works and teachers' conceptions of education with a reform in the background
Pages173-205
Publication size in sheets2
Book Janiszewska-Nieścioruk Zdzisława, Mróz Anna, Gembara Urszula (eds.): (Nie)nowe problemy rozwoju, edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, 2019, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, ISBN 978-83-7842-341-6, 297 p.
Keywords in Polishedukacja wczesnoszkolna, metoda ośrodków pracy, kształcenie zintegrowane, uczeń z niepełnosprawnością
Keywords in Englishearly education, the method of centres of work, integrated education, a pupil with a disability
Abstract in PolishDziałania reformatorskie po zmianie politycznej w 1989 roku przyniosły nowe wykładnie pracy na pierwszym etapie edukacyjnym oraz zmiany w zakresie obowiązujących kwalifikacji nauczycieli pracujących w klasach I-III szkół specjalnych. Odczytane wzorce pracy z pola dokumentów MEN stoją w opozycji do przestrzeni stanowisk, jakie wyrażają środowiska naukowe, jednocześnie te pierwsze odciskają swoje wyraźne piętno na nauczycielskich konceptualizacjach pracy na pierwszym etapie edukacyjnym. Wypracowana na gruncie pedagogiki specjalnej koncepcja pracy w klasach I-III, pomimo że w zreformowanej szkole nie zostały zakwestionowane jej podstawowe założenia, nie stanowi już osi myślowej w pracy z uczniami z niepełnosprawnością – przestrzeń myślenia i działania nauczycieli wypełnia scalanie zewnętrzne. Pedagogiczne spojrzenie (naukowe) na proces pracy na pierwszym etapie edukacyjnym jest wyraźnie odmienne od tego, co przenika dokumenty MEN, programy nauczania, podręczniki szkolne: odrzuca się receptywny charakter procesu poznawania świata i tworzenia na jego temat wiedzy, co wymusza pracę poznawczą ucznia podobną do działania badacza.
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-01-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?