Perspektywy funkcjonowania koncepcji bancassurance w Polsce

Jerzy Piotr Gwizdała

Abstract

Development of bancassurance groups strengthens processes linked with insurance products sales, especially those using banking distribution channels. In comparison with classic distribution of insurance services such a solution yields measurable benefits for a bank, an insurance company and clients. The clients gain lower premiums, the insurance companies face lower costs of their products sales, while the banks get commissions out of collected premiums and in consequence can offer a wider range of services. Accordingly to established strategy companies mutually implementing bancassurance concept create complementary product offer, develop distribution channels, support one another in improvement of sales processes, so as to propose to clients complex financial solutions.
Author Jerzy Piotr Gwizdała (FM / KBiF)
Jerzy Piotr Gwizdała,,
- Katedra Bankowości i Finansów
Other language title versionsPerspectives on the functioning of the bancassurance concept in Poland
Journal seriesAnnales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, ISSN 0459-9586, e-ISSN 2449-8513, (B 11 pkt)
Issue year2018
Vol52
No1
Pages61-69
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishubezpieczenia, bank, rozwój, koncepcja
Keywords in Englishinsurance, bank, development, concept
Abstract in PolishRozwój grup bankowo-ubezpieczeniowych wzmacnia procesy związane ze sprzedażą produktów ubezpieczeniowych, zwłaszcza przy wykorzystaniu bankowych kanałów dystrybucji. W porównaniu z klasyczną dystrybucją usług ubezpieczeniowych takie rozwiązania przynoszą wzajemne korzyści dla banku, towarzystwa ubezpieczeniowego oraz klientów. Klienci mają wymierne korzyści w postaci niższych składek, ubezpieczyciele z kolei ponoszą mniejsze koszty sprzedaży swoich produktów ubezpieczeniowych. Banki natomiast zyskują prowizję z pobieranych składek i mają szerszą z tego tytułu ofertę świadczonych usług. Zgodnie z przyjętą strategią firmy wspólnie realizujące koncepcję bancassurance tworzą uzupełniającą się ofertę produktową, rozwijają kanały dystrybucji oraz wzajemnie wspierają się w usprawnianiu procesów sprzedażowych tak, aby proponować klientom kompleksowe rozwiązania finansowe.
DOIDOI:10.17951/h.2018.52.1.61
URL https://journals.umcs.pl/h/article/download/5217/5099
Languagepl polski
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back