Finansowanie banków w procesie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

Andrzej Dżuryk

Abstract

There is a number of challenges in the process of development of solid capabilities facilitating the implementation of the funding strategy in resolution process. They include: an assessment of liquidity needs, policy of information disclosure, financial needs monitoring and reporting, legal risk, central banks’ diverging policies, lack of consistency in supervisory authorities’ expectations and cross border agreements. Regarding liquidity requirements assessment in resolution, there needs to be: clarity of ordinary and extraordinary central bank’s support instruments, an understanding of structural changes in the banking sector and the mechanisms of market liquidity risk, and banks’ internal controls. There are many challenges to the mobilisation of assets to be used as a collateral, particularly regarding private sector founding sources. They include: systemic risk, scarce private financing, lack of assets’ eligibility, assets’ concentration. A remedy to those obstacles could be public sector funding. This would require: proper information policy, access to unencumbered assets, the monitoring and frequent valuation of those assets in market stress environment. Private investor test should be ensured to avoid illegal public aid. Additional actions to be taken by G-SIBs and relevant authorities supporting the development and implementation of funding plans comprise: mitigation of credit risk, PR, prompt access to critical data, monitoring of changes of local jurisdictions, transparent resolution plans, conservative assumptions to loss of funds. Other element of funding strategy that shall be considered is the liquidity of host country operations. Saving the problem entity is the overarching goal and it shall be properly communicated to the financial sector.
Author Andrzej Dżuryk (FM/KBiF)
Andrzej Dżuryk,,
- Katedra Bankowości i Finansów
Other language title versionsFunding of banks in resolution
Journal seriesZarządzanie i Finanse, ISSN 2084-5189, (B 10 pkt)
Issue year2018
Vol16
No3/1
Pages83-95
Publication size in sheets4.15
Keywords in Polishstabilność systemu finansowego, rada stabilności finansowej, restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja, BRRD, finansowanie w procesie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, globalnie systemowo ważne banki
Keywords in Englishfinancial system stability, financial stability board, resolution, BRRD, funding in resolution, G-SIB
Abstract in PolishIstnieje szereg wyzwań w procesie tworzenia trwałych zdolności umożliwiających wdrożenie strategii finansowania w procesie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków. Obejmują one: szacowanie potrzeb płynnościowych, politykę informacyjną, monitoring i sprawozdawczość potrzeb finansowych, ryzyko prawne, zróżnicowane polityk banków centralnych, brak spójności oczekiwań organów nadzorczych, umowy transgraniczne. W zakresie szacowania potrzeb płynnościowych w procesie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji należy mieć jasność co do standardowych i nadzwyczajnych narzędzi wsparcia banku centralnego, posiadać świadomość zachodzących zmian strukturalnych w sektorze bankowym, rozumieć mechanizmy ryzyka płynności rynkowej oraz zapewnić odpowiednie mechanizmy kontrolne w bankach. Podstawowa trudność mobilizacji aktywów wykorzystywanych jako zabezpieczenie dotyczy głównie prywatnych źródeł finansowania i zawiera m.in.: ryzyko systemowe, ograniczone zasoby, brak kwalifikowalności aktywów i ich koncentrację. Remedium mogą stanowić środki publiczne. To z kolei wymaga właściwej polityki informacyjnej, dostępu do nieobciążonych aktywów, monitoringu i regularnej wyceny tych aktywów w warunkach stresowych. Należy przeprowadzić test prywatnego inwestora, aby uniknąć ewentualnej kwalifikacji nieuprawnionej pomocy publicznej. Inne działania, które powinny zostać podjęte przez globalnie systemowo ważne banki i właściwe podmioty wspierające tworzenie i wdrażanie planów finansowania, to: ograniczenie ryzyka kredytowego, działania medialne, szybki dostęp do krytycznych danych, obserwacja zmieniających się przepisów prawnych, przejrzystość planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, konserwatywne założenia utraty funduszy. Kolejny element strategii finansowania, który należy wziąć pod uwagę, to zapewnienie płynności w krajach gościnnych. Zapewnienie przetrwania problemowej instytucji jest zadaniem pierwszoplanowym i powinno to być odpowiednio zakomunikowane w ramach sektora finansowego.
Languagepl polski
LicenseRepository; published final; Other open licence; with publication
File
Dzuryk_Andrzej_Finansowanie_bankow_2018.pdf Dzuryk_Andrzej_Finansowanie_bankow_2018.pdf 131,87 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 27-05-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
LicencjaKorzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego.
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?