Parliamentary review of the constitutionality of bills – some remarks on the background of the Article 34 p. 8 of the Standing Orders of the Sejm

Anna Rytel-Warzocha

Abstract

According to the Standing Orders of the Sejm the Speaker of the Sejm, after seeking the opinion of the Presidium of the Sejm, may refer any bills which raise doubts as to their consistency with law, in particular with the Constitution, to the Legislative Committee for its opinion. If the Committee finds the bill unconstitutional and therefore inadmissible, the Speaker can refuse to initiate the legislative procedure. The above regulation has for many years raised doubts as to its consistency with the Constitution, in particular the constitutional right to legislative initiative (Article 118) or the rule of considering statutes in three readings by the Sejm (Article 119, Article 120). The article presents the genesis and the analysis of the current regulation of the parliamentary review of the constitutionality of bills in Poland at the very beginning of the legis- lative procedure, the controversies that arise on that background and the discussion on that issue among the representative of the doctrine as well as conclusions de lege lata and de lege ferenda.
Author Anna Rytel-Warzocha (FLA/DCLPI)
Anna Rytel-Warzocha,,
- Department of Constitutional Law and Political Institutions
Other language title versionsParlamentarna kontrola konstytucyjności projektów ustaw – kilka uwag na tle art. 34 p. 8 Regulaminu Sejmu
Journal seriesPrzegląd Prawa Konstytucyjnego, ISSN 2082-1212, (N/A 40 pkt)
Issue year2019
No5 (51)
Pages71-81
Publication size in sheets0.50
Keywords in Polishparlamentarna kontrola konstytucyjności, prawo inicjatywy ustawodawczej, Marszałek Sejmu, Komisja Ustawodawcza
Keywords in Englishparliamentary constitutional review, right to legislative initiative, the Speaker of the Sejm, Legislative Committee
Abstract in PolishZgodnie z art. 34 ust. 8 Regulaminu Sejmu Marszałek Sejmu po uzyskaniu opinii Prezydium Sejmu może skierować projekt ustawy, wobec którego istnieje wątpliwość o ich sprzeczności z obowiązującym prawem, w tym z Konstytucją, do Komisji Ustawodawczej celem wyrażenia opinii. W przypadku, gdy Komisja zaopiniuje projekt jako niedopuszczalny, Marszałek może nie nadać mu dalszego biegu. Powyższa regulacja od dawna wzbudza wątpliwości dotyczące jej zgodności z Konstytucją, w szczególności z konstytucyjnym prawem inicjatywy ustawodawczej (art. 118), zasadą rozpatrzenia projektu ustawy przez Sejm w trzech czytaniach (art. 119) oraz podejmowania ostatecznej decyzji w sprawie uchwalenia ustawy przez Sejm in pleno (art. 120). W artykule przedstawiono genezę i analizę obowiązujących rozwiązań prawnych w zakresie parlamentarnej kontroli konstytucyjności prawa w Polsce w ramach kontroli wstępnej, kontrowersje powstałe na tym tle i związaną z tym dyskusję w doktrynie, jak również wnioski de lege lata i de lege ferenda.
DOIDOI:10.15804/ppk.2019.05.05
URL https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ppk/51/ppk5105.pdf
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)40
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 40.0, 02-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?