Utopia podmiotowości Jespera Juula

Sylwester Zielka

Abstract

Utopia is driven by the idea that another world is possible, that its current state is not exhaust its creative potential. Thinking about education is filled with ideas of other, alternative societies, even though it would seem that nowadays the spirit of utopia is retreating. The aim of this paper is to intro-duce educational ideas of the Danish pedagogue and therapist Jesper Juul. His ideas are treated here as an alternative for current deficiencies in the sphere of education. Juul offers an interesting and comprehensive vision of the changes within the sphere of interpersonal relationships which would become a foun-dation for developing improved social relations. This project may be treated as utopian, because it assumes that developing multidimensional relationships beneficial for everyone (children, parents, schools, societies) 1) is related to moving beyond the current thinking patterns concerning education and social life towards the dominant categories of responsibility and competence, 2) requ-ires the radical change in language and its use towards the unforced dialogue, and 3) involves the need for reshaping the wider social and economic context from control towards independent thinking.
Author Sylwester Zielka (FSS / IE / DGP)
Sylwester Zielka,,
- Division of General Pedagogy
Other language title versionsJesper Juul’s utopia of subjectivity
Pages140-151
Publication size in sheets0.55
Book Rejman Konrad, Włodarczyk Rafał (eds.): Utopia a edukacja, t. 3, Nadzieje i rozczarowania wyobrażeniami świata możliwego, 2017, Uniwersytet Wrocławski, ISBN 978-83-62618-28-6, 221 p.
Keywords in PolishJesper Juul, kompetencja, kryzys szkoły, odpowiedzialność, podmiotowość
Keywords in Englishcompetence, crisis of school, Jesper Juul, responsibility, subjectivity
Abstract in PolishUtopia kieruje się przekonaniem, że inny świat jest możliwy, że współczesność nie wyczerpuje ludzkiej potencji kreacji świata. Myślenie edukacyjne przepełnione jest ideami innego, alternatywnego społeczeństwa, choć wydaje się, że obecnie duch utopii znajduje się w odwrocie. Celem artykułu jest przybliżenie koncepcji pedagogicznej duńskiego pedagoga i terapeuty Jespera Juula, potraktowanej tu jako alternatywa dla współczesnych niedostatków edukacji. Juul proponuje interesującą i kompleksową wizję zmiany relacji międzyludzkich, będącą podstawą budowy nowych relacji społecznych. Projekt ten można potraktować jako utopijny, ponieważ zakłada, że budowanie wielowymiarowych relacji służących wszystkim (dzieciom, rodzicom, szkołom, społeczeństwom): 1) wiąże się z wykroczeniem poza obowiązujące schematy myślowe dotyczące wychowania i życia społecznego, gdzie ich podstawą stać się powinny kategorie odpowiedzialności i kompetencji; 2) wymaga radykalnej zmiany języka i sposobu jego używania w kierunku niewymuszonego dialogu; 3) powoduje konieczność przekształcenia szerszego kontekstu społeczno-ekonomicznego od nadzoru w stronę samodzielności myślenia.
URL http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/92817/edition/87496/content?ref=desc
Languagepl polski
LicenseRepository; published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)20
ScoreMinisterial score = 20.0, 07-08-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back