Migranci ukraińscy w Polsce w latach 2014-2017

Jan Andrzej Wendt , Izabela Lewandowska , Tomasz Wiskulski

Abstract

Poland's accession to the EU and NATO, freedom of movement within the EU and economic growth created new opportunities for labor migration in Poland. Poland has become an attractive from an economic point of view the goal of migration for thousands of Ukrainians. In addition, the conflict in Ukraine has led to increased migration from this country. The work aims to show the diversity of the formal status of migrants from Ukraine in Poland. And also an indication of changes in the number of economic migrants from Ukraine. The data of the Office for Foreigners were used to analyze changes in the migration pipeline. In 2016 about 127 thous. Ukrainian citizens had the right to stay legally in Poland. Only 2016. Polish diplomatic missions issued 1.1 million visas entitling them to stay in Poland for 3 to 6 months. After introducing facilitations for Ukrainian citizens entering the EU (11/06/2017), the number of Ukrainian immigrants in Poland is expected to decrease.
Author Jan Andrzej Wendt (FOG / IG / DRDG)
Jan Andrzej Wendt,,
- Department of Regional Development Geography
, Izabela Lewandowska
Izabela Lewandowska,,
-
, Tomasz Wiskulski
Tomasz Wiskulski,,
-
Other language title versionsUkrainian migrants in Poland in the years 2014-2017
Journal seriesZeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, ISSN 1641-3466, (B 11 pkt)
Issue year2018
No126
Pages223-236
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishgospodarka, imigranci, migracje, Polska, Ukraińcy
Keywords in Englisheconomy, immigrants, migration, Poland, Ukrainians
Abstract in PolishWejście Polski do UE i NATO, swoboda przemieszczania się wewnątrz UE i wzrost gospodarczy stworzył nowe możliwości migracji zarobkowej w Polsce. Polska stała się atrakcyjnym z ekonomicznego punktu widzenia celem migracji dla tysięcy mieszkańców Ukrainy. Dodatkowo konflikt na Ukrainie doprowadził do zwiększenia migracji z tego kraju. Praca ma na celu ukazanie zróżnicowania statusu formalnego migrantów z Ukrainy w Polsce. Jak również wskazanie zmian liczby migrantów ekonomicznych z Ukrainy. Do analizy zmian potoku migracji wykorzystano dane Urzędu do Spraw Cudzoziemców. W 2016r. około 127 tys. obywateli Ukrainy miało prawo do legalnego pobytu w Polsce. Tylko 2016r. polskie placówki dyplomatyczne wydały 1,1 mln wiz uprawniających do pobytu w Polsce od 3 do 6 miesięcy. Po wprowadzeniu ułatwień dla obywateli Ukrainy wjeżdżających do UE (11.06.2017) spodziewany jest spadek liczby imigrantów ukraińskich w Polsce.
Languagepl polski
LicenseOther; published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 30-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2019-10-11)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back